Nierzadko spotykamy kopie ludzi wybitnych; i większości ludzi kopie te, tak samo jak kopie obrazów, podobają się bardziej od oryginałów.


nierzadko-spotykamy-kopie-ludzi-wybitnych-i-większoś-ludzi-kopie-te-tak-samo-jak-kopie-obrazów-podobają-ę-bardziej-od-oryginałów
friedrich nietzschenierzadkospotykamykopieludziwybitnychwiększościtetaksamojakobrazówpodobająsiębardziejodoryginałównierzadko spotykamyspotykamy kopiekopie ludziludzi wybitnychi większościwiększości ludziludzi kopiekopie tetak samosamo jakjak kopiekopie obrazówpodobają sięsię bardziejbardziej odnierzadko spotykamy kopiespotykamy kopie ludzikopie ludzi wybitnychi większości ludziwiększości ludzi kopieludzi kopie tetak samo jaksamo jak kopiejak kopie obrazówpodobają się bardziejsię bardziej odbardziej od oryginałównierzadko spotykamy kopie ludzispotykamy kopie ludzi wybitnychi większości ludzi kopiewiększości ludzi kopie tetak samo jak kopiesamo jak kopie obrazówpodobają się bardziej odsię bardziej od oryginałównierzadko spotykamy kopie ludzi wybitnychi większości ludzi kopie tetak samo jak kopie obrazówpodobają się bardziej od oryginałów

Adam i Ewa to były oryginały, a myto jesteśmy kopie. -Alojzy Żółkowski
adam-i-ewa-to-były-oryginały-a-myto-jesteśmy-kopie
Adam i Ewa to były ory­ginały, a my to jes­teśmy kopie. -Alojzy Żółkowski
adam-i ewa-to były-ory­ginały-a my to jes­teśmy-kopie
Niekiedy leżący kopie dołki pod tymi, którzy go kopią. -Urszula Zybura
niekiedy-żący-kopie-dołki-pod-tymi-którzy-go-kopią
Życie jest naj­lep­szym nau­czy­nielem. Nie tłumaczy tyl­ko od ra­zu kopie. -płonąca
Życie-jest naj­lep­szym-nau­czy­nielem-nie tłumaczy-tyl­ko-od ra­zu-kopie
Jak szczęśliwie żyliby niektórzy, gdyby o sprawy innych ludzi tak samo mało troszczyli się, jak o swoje własne. -Oscar Wilde
jak-szczęśliwie-żyliby-niektórzy-gdyby-o-sprawy-innych-ludzi-tak-samo-ło-troszczyli-ę-jak-o-swoje-własne