Nies­kończo­na roz­pacz nie is­tnieje, nad­chodzi z pier­wszym mo­men­tem wiel­kiego smut­ku, gdy jeszcze nie wiemy, co znaczy cier­pieć i być uz­dro­wionym, roz­paczać i od­kryć nadzieję.


nies­kończo­na-roz­pacz-nie is­tnieje-nad­chodzi-z pier­wszym-mo­men­tem-wiel­kiego-smut­ku-gdy-jeszcze-nie wiemy-co znaczy-cier­pieć
eliot george eliot (mary ann evans)nies­kończo­naroz­pacznie is­tniejenad­chodziz pier­wszymmo­men­temwiel­kiegosmut­kugdyjeszczenie wiemyco znaczycier­pieći byćuz­dro­wionymroz­paczaći od­kryćnadziejęnies­kończo­na roz­paczroz­pacz nie is­tniejenad­chodzi z pier­wszymz pier­wszym mo­men­temmo­men­tem wiel­kiegowiel­kiego smut­kugdy jeszczejeszcze nie wiemyco znaczy cier­piećcier­pieć i byći być uz­dro­wionymroz­paczać i od­kryći od­kryć nadziejęnies­kończo­na roz­pacz nie is­tniejenad­chodzi z pier­wszym mo­men­temz pier­wszym mo­men­tem wiel­kiegomo­men­tem wiel­kiego smut­kugdy jeszcze nie wiemyco znaczy cier­pieć i byćcier­pieć i być uz­dro­wionymroz­paczać i od­kryć nadzieję

Gdy cel znaj­du­je się w nies­kończo­ności, to i dro­ga do niego wiodąca nie może być wy­raźnie wytyczona. -Antoni Kępiński
gdy-cel-znaj­­ ę-w nies­kończo­noś-to i dro­ga-do niego-wiodąca-nie może-być-wy­raźnie-wytyczona
Wy­raźniej niż kiedy­kol­wiek ludzkość stoi dziś na roz­drożu. Jed­na dro­ga pro­wadzi w roz­pacz i skrajną bez­nadziej­ność, dru­ga w to­tal­ne unicestwienie. -Woody Allen
wy­raźniej-ż-kiedy­kol­wiek-ludzkość-stoi-dziś-na roz­drożu-jed­na dro­ga-pro­wadzi-w roz­pacz-i skrajną-bez­nadziej­ność