Nies­po­koj­ne jest ser­ce nasze, dopóki w To­bie nie spocznie.


nies­po­koj­ne-jest ser­-nasze-dopóki-w to­bie-nie spocznie
św. augustyn (aureliusz augustyn z hippony)nies­po­koj­nejest ser­cenaszedopókiw to­bienie spocznienies­po­koj­ne jest ser­cejest ser­ce naszedopóki w to­biew to­bie nie spocznienies­po­koj­ne jest ser­ce naszedopóki w to­bie nie spocznie

. . . niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie.W cza­sach nies­po­koj­nych rządzą na­mi psycho­paci, w spo­koj­nych my ich sądzimy.Ko­bieta nig­dy nie wie, cze­go chce, ale nie spocznie, dopóki ce­lu nie osiągnie.Kobieta nigdy nie wie, czego chce, ale nie spocznie, dopóki celu nie osiągnie.His­to­rię uszlachet­niają nasze ser­ca kocha­nie, dla­tego sta­rość przy To­bie jest najpiękniejsza.Mam dzi­siaj to co kiedyś wy­dawało się niereal­ne, nieosiągalne, Ale mi­mo to cze­goś mi brak, mo­je ser­ce drży nies­po­koj­nie, tęskniąc za czymś nieustannie... Za­wiodłam je, pod­dałam się za­sadom współczes­ne­go świata tłumiąc śpiew duszy, gasząc blask cieka­wości uk­ry­ty w moich oczach, za­pomi­nając o tym że są jeszcze in­ni ludzie niż ja..