Nies­podziewa­na trud­ność po­wodu­je wzmożenie wysiłków.


nies­podziewa­na-trud­ność-po­wodu­-wzmożenie-wysiłków
karaczan19nies­podziewa­natrud­nośćpo­wodu­jewzmożeniewysiłkównies­podziewa­na trud­nośćtrud­ność po­wodu­jepo­wodu­je wzmożeniewzmożenie wysiłkównies­podziewa­na trud­ność po­wodu­jetrud­ność po­wodu­je wzmożeniepo­wodu­je wzmożenie wysiłkównies­podziewa­na trud­ność po­wodu­je wzmożenietrud­ność po­wodu­je wzmożenie wysiłkównies­podziewa­na trud­ność po­wodu­je wzmożenie wysiłków

Mi­losc jest jak za­pałka, gaśnie tak nies­podziewa­nie. Chy­ba że sam ją zgasisz.. -niktdlaciebie
mi­losc-jest jak za­pałka-gaśnie-tak-nies­podziewa­nie-chy­ba że sam-ją zgasisz
Coś wiel­kiego przychodzi bar­dzo nies­podziewa­nie w wiel­kiej cichości  -nasia
coś-wiel­kiego-przychodzi-bar­dzo-nies­podziewa­nie-w wiel­kiej-cichoś 
Życie jest za­baw­ne, wiesz? - po­wie­działa. - Układasz pla­ny, kom­bi­nujesz, a po­tem zu­pełnie nies­podziewa­nie coś się zdarza. -Jonathan Kellerman
Życie-jest za­baw­ne-wiesz- po­wie­działa- układasz-pla­ny-kom­bi­nujesz-a po­tem-zu­pełnie-nies­podziewa­nie-coś ę-zdarza
... Qrwa - obec­nie naj­po­pular­niej­sze i naj­tańsze pa­naceum na wszel­kie nies­podziewa­ne i stre­sowe sytuacje... -Irracja
qrwa - obec­nie-naj­po­pular­niej­sze-i naj­ńsze-pa­naceum-na wszel­kie-nies­podziewa­ne-i stre­sowe-sytuacje
Mil­cze­nie jest jak bom­ba ''zbroi się''- tym spo­sobem wydłuża katusze, aż z cza­sem nies­podziewa­nie wy­bucha salwą słów... Krys­ty­na A.Sz. 09.06.2016r. inspiracja  -krysta
mil­cze­nie-jest jak bom­ba-''zbroi-ę''-tym-spo­sobem-wydłuża-katusze-aż-z cza­sem-nies­podziewa­nie-wy­bucha-salwą-słów