Nies­te­ty! By­wają ko­biety, w których mat­ka uśmier­ca żonę.


nies­te­ty-by­wają-ko­biety-w których-mat­ka-uśmier­ca-żonę
alfons daudetnies­te­tyby­wająko­bietyw którychmat­kauśmier­cażonęby­wają ko­bietyw których mat­kamat­ka uśmier­cauśmier­ca żonęw których mat­ka uśmier­camat­ka uśmier­ca żonęw których mat­ka uśmier­ca żonę

Niestety!... Bywają kobiety, w których matka uśmierca żonę. -Alfons Daudet
niestety-bywają-kobiety-w-których-matka-uśmierca-żonę
Piękne myśli i piękne ko­biety nig­dy nie zag­rze­wają miejsca. -Charles Bukowski
piękne-myśli-i piękne-ko­biety-nig­dy-nie zag­rze­wają-miejsca
Ser­ce ko­biety doz­na­je w życiu więcej za­wodów niźli jej ner­wy. Ale te os­tatnie by­wają dla niej bar­dziej nieukojone. -Wacław Berent
ser­-ko­biety-doz­na­-w życiu-więcej-za­wodów-źli-jej-ner­wy-ale te os­tatnie-by­wają-dla-niej-bar­dziej-nieukojone
Żony by­wają zaz­dros­ne na­wet o mężów, których nie kochają. -Alfred Aleksander Konar
Żony-by­wają-zaz­dros­ne-na­wet-o mężów-których-nie kochają
Epo­ki lu­bią roz­pra­wiać na te­mat cnót, których nie posiadają. -Gotthold Ephraim Lessing
epo­ki-lu­bią-roz­pra­wiać-na te­mat-cnót-których-nie posiadają