Nies­te­ty, w życiu przeżywa się tyl­ko dwie miłości praw­dzi­we: pier­wszą, która umiera i os­tatnią, od której się umiera.


nies­te­ty-w życiu-przeżywa ę-tyl­ko-dwie-miłoś-praw­dzi­we-pier­wszą-która-umiera-i os­tatnią-od której ę-umiera
aleksander dumasnies­te­tyw życiuprzeżywa siętyl­kodwiemiłościpraw­dzi­wepier­wsząktóraumierai os­tatniąod której sięumieraw życiu przeżywa sięprzeżywa się tyl­kotyl­ko dwiedwie miłościmiłości praw­dzi­wektóra umieraumiera i os­tatniąod której się umieraw życiu przeżywa się tyl­koprzeżywa się tyl­ko dwietyl­ko dwie miłościdwie miłości praw­dzi­wektóra umiera i os­tatniąw życiu przeżywa się tyl­ko dwieprzeżywa się tyl­ko dwie miłoścityl­ko dwie miłości praw­dzi­wew życiu przeżywa się tyl­ko dwie miłościprzeżywa się tyl­ko dwie miłości praw­dzi­we

Niestety, w życiu przeżywa się tylko dwie miłości prawdziwe: Pierwszą, która umiera, i ostatnią, od której się umiera.Nig­dy nie wiado­mo mówiąc o miłości czy pier­wsza jest os­tatnią czy os­tatnia pierwszą.Miłość ko­biety jest tyl­ko jed­na. To niep­rawda, że Gdy tyl­ko umiera człowiek, umiera również je­go fotografia.Miłość można podzielić na dwa stadia; *pier­wsze to te, składające się z praw­dzi­wych uczuć, *dru­gie nies­te­ty, wy­nikające tyl­ko z przyz­wycza­jenia do dru­giej osoby.Pier­wszą miłość przeżywa­my naj­częściej kil­ka razy.