Niesłusznie jest myśleć, że nie ma mod­litwy, jeśli się nie ma cza­su i możli­wości odosobnienia.


niesłusznie-jest myść-że nie  mod­litwy-śli ę-nie  cza­su-i możli­woś-odosobnienia
św. teresa z Ávilaniesłuszniejest myślećże nie ma mod­litwyjeśli sięnie ma cza­sui możli­wościodosobnienianiesłusznie jest myślećjeśli się nie ma cza­sunie ma cza­su i możli­wościi możli­wości odosobnieniajeśli się nie ma cza­su i możli­wościnie ma cza­su i możli­wości odosobnieniajeśli się nie ma cza­su i możli­wości odosobnienia

Bóg w tych cza­sach nie słucha mod­litwy uciśnionych.Zacznij się mod­lić! I pow­tarzaj po­tem mod­litwy jak naj­częściej! Bóg reszty do­pełni - oświeci cię no­wym życiem i ożywi.Straszne nas­tały nas cza­sy. Ogląda­my cier­piących ludzi, gdzie w ra­mach mod­litwy... Da­jemy im lajki.Bez mod­litwy nie ma życia chrześcijańskiego.Wiara jest źródłem mod­litwy. Jeżeli źródło wiary wys­chnie, nie może płynąć po­tok modlitwy.Kto wyrze­ka się mod­litwy, ten re­zyg­nu­je z siebie.