Nieszczęścia lubią chodzić parami, może dlatego tak mało szczęśliwych małżeństw?


nieszczęścia-lubią-chodzić-parami-może-dlatego-tak-ło-szczęśliwych-łżeństw
teresa nietykszanieszczęścialubiąchodzićparamimożedlategotakmałoszczęśliwychmałżeństwnieszczęścia lubiąlubią chodzićchodzić paramimoże dlategodlatego taktak małomało szczęśliwychszczęśliwych małżeństwnieszczęścia lubią chodzićlubią chodzić paramimoże dlatego takdlatego tak małotak mało szczęśliwychmało szczęśliwych małżeństwnieszczęścia lubią chodzić paramimoże dlatego tak małodlatego tak mało szczęśliwychtak mało szczęśliwych małżeństwmoże dlatego tak mało szczęśliwychdlatego tak mało szczęśliwych małżeństw

Co można zaofe­rować ko­muś, kto nic nie chce brać? Od­po­wiedź nie jest na dziś, nie na jut­ro, może na kiedyś. Sa­mot­ność w sieci - rzeczy­wis­tość i tak dużo słab­sza od książki. Dwa la­ta ciszy, tak wiele, a tak mało. Niewie­dza, tak bo­li, tak mało znaczy. Dwa la­ta i na­dal nic nie chcę. Jeszcze nie te­raz. To nic, że kiedyś będzie za późno. Nie chcę. Nic.Kobiety dlatego mają w polityce tak mało do powiedzenia, że wolą głosować na mężczyzn niż na inne kobiety.Artysta może chodzić do muzeum, lecz żyć w nim może tylko pedant.Roz­kosz in­te­lek­tual­na w poz­na­niu przyczyn nie­szczęścia może być tak sil­na,że prze­waża sa­mo wrażenie nieszczęścia Większość nieszczęścia spada na nas dlatego, ponieważ aż do połowy drogi sami idziemy na ich spotkanie.Ależ tak! Tak! Ludzie pobierają się nie znając się. Czego chcecie? Żeby w ogóle nie było małżeństw?