Nieszczęścia spadają tylko na tego, kto się ich boi, zaś tego, kto wychodzi im naprzeciw - omijają.


nieszczęścia-spadają-tylko-na-tego-kto-ę-ich-boi-zaś-tego-kto-wychodzi-im-naprzeciw-omijają
mikołaj gogolnieszczęściaspadajątylkonategoktosięichboizaśwychodziimnaprzeciwomijająnieszczęścia spadająspadają tylkotylko nana tegokto sięsię ichich boizaś tegokto wychodziwychodzi imim naprzeciwnaprzeciwomijająnieszczęścia spadają tylkospadają tylko natylko na tegokto się ichsię ich boikto wychodzi imwychodzi im naprzeciwim naprzeciwnieszczęścia spadają tylko naspadają tylko na tegokto się ich boikto wychodzi im naprzeciwwychodzi im naprzeciwnieszczęścia spadają tylko na tegokto wychodzi im naprzeciw

Nie­szczęścia spa­dają tyl­ko na te­go, kto się ich boi, zaś te­go, kto wychodzi im nap­rze­ciw - omijają.Kto się zbliża, tego nie odpychajcie, a kto odchodzi, tego nie zatrzymujcie, kto wraca, tego przyjmujcie tak, jakby się nigdy nie oddalał.Ktoś, kto pyta, jaki życie ma sens, nigdy się tego nie dowie; odpowiedź zna tylko ten, kto tego pytania nie stawia.Mądrości należy oczekiwać od tego, kto wydaje rozkazy, a nie od tego kto je wykonuje.Wybiera się tego, kto się cieszy ogólną sympatią, nie tego, kto się o nią stara.W miłości nie ma nic ogólnego lub pospolitego, wszystko w niej jest szczególne, właściwe dla tego, kto ją czuje, dla tego, kto ją wzbudza, nieporównywalne, nieskończone.