Nieszczęście brzydkie jest bardzo - gdyż nieszczęście to jest złe, które się zrobiło, i dobre, którego się zrobić nie mogło, grzech twój, lub grzech ludzi, braci twoich.


nieszczęście-brzydkie-jest-bardzo-gdyż-nieszczęście-to-jest-złe-które-ę-zrobiło-i-dobre-którego-ę-zrobić-nie-mogło-grzech-twój-lub
narcyza Żmichowskanieszczęściebrzydkiejestbardzogdyżnieszczęścietozłektóresięzrobiłodobrektóregozrobićniemogłogrzechtwójlubludzibracitwoichnieszczęście brzydkiebrzydkie jestjest bardzobardzogdyżgdyż nieszczęściejest złektóre sięsię zrobiłoi dobrektórego sięsię zrobićzrobić nienie mogłogrzech twójlub grzechgrzech ludzibraci twoichnieszczęście brzydkie jestbrzydkie jest bardzojest bardzogdyż nieszczęścienieszczęście to jestktóre się zrobiłoktórego się zrobićsię zrobić niezrobić nie mogłolub grzech ludzi

w twoich dłoniach na wpół obłędnych i bladych za­topiłam daw­no uk­ry­ty sen o dziew­czy­nie z ru­dymi włosami z pier­siami jak dwie połow­ki księżyca sreb­rzys­tym śmie­chem i us­ta­mi jak grzech w twoich dłoniach za­pisałam sen o spełnieniu które­go nie było to co się nie wydarzyło zda­je się być naj­wyższą rozkoszą mój jedyny w twoich dłoniach jes­tem idealną kobietą z us­ta­mi jak grzech Przyjaźń pomnaża to, co w życiu dobre, a dzieli to, co złe. Jest jedynym lekarstwem na nieszczęście i wytchnieniem dusz.Grzech jest bez znacze­nia. I nie przez grzech osiąga się zło.Kubuś: To bardzo łatwe. Człowiek szczęśliwy to ten, którego szczęście zapisane jest w górze; ten więc, którego nieszczęście zapisane jest w górze, jest człowiekiem nieszczęśliwym.Nieszczęście jest także dobre. W czasie choroby nauczyłem się wiele, czego bym się nigdy w życiu nie nauczył.Ja­ki jest twój grzech ? Moim jes­teś Ty.