Nieszczęście ma to do siebie, iż stoi, a człowiek, czy chce, czy nie chce, musi iść w przyszłość, więc odchodzi od niego coraz dalej.


nieszczęście-to-do-siebie-iż-stoi-a-człowiek-czy-chce-czy-nie-chce-musi-iść-w-przyszłość-więc-odchodzi-od-niego-coraz-dalej
henryk sienkiewicznieszczęścietodosiebiestoiczłowiekczychceniemusiiśćprzyszłośćwięcodchodziodniegocorazdalejnieszczęście mado siebieiż stoiczy chceczy nienie chcemusi iśćw przyszłośćwięc odchodziodchodzi odod niegoniego corazcoraz dalejma to doczy nie chcemusi iść wiść w przyszłośćwięc odchodzi ododchodzi od niegood niego corazniego coraz dalejnieszczęście ma to doma to do siebiemusi iść w przyszłośćwięc odchodzi od niegoodchodzi od niego corazod niego coraz dalejnieszczęście ma to do siebiewięc odchodzi od niego corazodchodzi od niego coraz dalej

Czy chcę zawsze mieć rację, czy też chcę być szczęśliwy?A dziś już nie wiem, Czy być tu, czy uciec. Czy trwać tu, czy smutkiem Kochać się bez granic. Lecz wyb­ra­nek sercem, Miłość mą chce zranić.Tyl­ko ten, kto wie, gdzie stoi, pot­ra­fi po­dać kieru­nek, w którym chce iść.Nie chce brać od­po­wie­dzial­ności za swo­je czy­ny-więc zde­cyduj za mnie.Za co wal­czy­my? Czy za nasze życia? Nie. Wal­czy­my za tą ziemię, w której zos­ta­li pocho­wani na­si oj­co­wie. Nie chcę, aby ko­biety szły między ob­cych. Nie chcę umierać w ob­cej ziemi. Uk­ry­jemy nasze ko­biety za na­mi w tych górach i um­rze­my w naszej włas­nej ziemi wal­cząc za nie. Już raczej uczy­nię to, niż ucieknę w nieznane.Bywają okresy, w których życie wyraźnie zwalnia biegu, jak gdyby się wahało czy iść naprzód czy też zmienić kierunek. Może właśnie w takich okresach człowiekowi łatwiej przytrafia się nieszczęście.