Nieszczęście ma to do siebie, iż stoi, a człowiek, czy chce, czy nie chce, musi iść w przyszłość, więc odchodzi od niego coraz dalej.


nieszczęście-to-do-siebie-iż-stoi-a-człowiek-czy-chce-czy-nie-chce-musi-iść-w-przyszłość-więc-odchodzi-od-niego-coraz-dalej
henryk sienkiewicznieszczęścietodosiebiestoiczłowiekczychceniemusiiśćprzyszłośćwięcodchodziodniegocorazdalejnieszczęście mado siebieiż stoiczy chceczy nienie chcemusi iśćw przyszłośćwięc odchodziodchodzi odod niegoniego corazcoraz dalejma to doczy nie chcemusi iść wiść w przyszłośćwięc odchodzi ododchodzi od niegood niego corazniego coraz dalejnieszczęście ma to doma to do siebiemusi iść w przyszłośćwięc odchodzi od niegoodchodzi od niego corazod niego coraz dalejnieszczęście ma to do siebiewięc odchodzi od niego corazodchodzi od niego coraz dalej

Czy chcę zawsze mieć rację, czy też chcę być szczęśliwy? -Richard Carlson
czy-chcę-zawsze-mieć-rację-czy-też-chcę-być-szczęśliwy
A dziś już nie wiem, Czy być tu, czy uciec. Czy trwać tu, czy smutkiem Kochać się bez granic. Lecz wyb­ra­nek sercem, Miłość mą chce zranić. -eskapiz-m
a dziś-już-nie wiem-czy-być-czy-uciec-czy-trwać-czy-smutkiem-kochać ę-bez-granic-lecz-wyb­ra­nek-sercem-miłość-mą chce-zranić
Tyl­ko ten, kto wie, gdzie stoi, pot­ra­fi po­dać kieru­nek, w którym chce iść. -John Henry Newman
tyl­ko-ten-kto-wie-gdzie-stoi-pot­ra­fi-po­dać-kieru­nek-w którym chce-iść
Nie chce brać od­po­wie­dzial­ności za swo­je czy­ny-więc zde­cyduj za mnie. -Bella
nie-chce-brać-od­po­wie­dzial­noś-za swo­-czy­ny-więc-zde­cyduj-za mnie