Nieszczęściem małych pedantycznych mężczyzn jest, że podobają im się zwykle duże i rzucające się w oczy kobiety.


nieszczęściem-łych-pedantycznych-mężczyzn-jest-że-podobają-im-ę-zwykle-że-i-rzucają-ę-w-oczy-kobiety
agata christienieszczęściemmałychpedantycznychmężczyznjestżepodobająimsięzwykledużerzucająceoczykobietynieszczęściem małychmałych pedantycznychpedantycznych mężczyznmężczyzn jestże podobająpodobają imim sięsię zwyklezwykle dużeduże ii rzucającerzucające sięw oczyoczy kobietynieszczęściem małych pedantycznychmałych pedantycznych mężczyznpedantycznych mężczyzn jestże podobają impodobają im sięim się zwyklesię zwykle dużezwykle duże iduże i rzucającei rzucające sięrzucające się wsię w oczyw oczy kobietynieszczęściem małych pedantycznych mężczyznmałych pedantycznych mężczyzn jestże podobają im siępodobają im się zwykleim się zwykle dużesię zwykle duże izwykle duże i rzucająceduże i rzucające sięi rzucające się wrzucające się w oczysię w oczy kobietynieszczęściem małych pedantycznych mężczyzn jestże podobają im się zwyklepodobają im się zwykle dużeim się zwykle duże isię zwykle duże i rzucającezwykle duże i rzucające sięduże i rzucające się wi rzucające się w oczyrzucające się w oczy kobiety

Nieszczęściem małych, pedantycznych mężczyzn jest to, że podobają im się zwykle duże i rzucające się w oczy kobiety.Nieszczęściem małych pedantycznych mężczyzn jest, że podobają im się zwykłe duże i rzucające się w oczy kobiety.Mężczyźni zakochują się patrząc na kobiety. Kobiety, kiedy słuchają mężczyzn.Py­tamy: Jak duże jest praw­do­podo­bieństwo, by coś mogło pow­stać z nicze­go? Lub, oczy­wiście, od­wrot­nie: Jak duże są szan­se, by coś mogło is­tnieć od zaw­sze? I bez względu na wszys­tko: czy da się ob­liczyć, ja­kie były szan­se, aby ma­teria kos­miczna nag­le pew­ne­go dnia prze­budziła się świado­ma swe­go włas­ne­go istnienia? Największym nieszczęściem kobiety jest mężczyzna jej życia.Nigdy mi się nie podobają kobiety, które kocham; mógłbym powiedzieć, że kocham je za niedomiar, za to, czego im brakuje: urody, wiedzy, zdrowia; zauważające braki podniecają, upiększam je wyobraźnią, kształcę, leczę.