Nieszczęściem małych, pedantycznych mężczyzn jest to, że podobają im się zwykle duże i rzucające się w oczy kobiety.


nieszczęściem-łych-pedantycznych-mężczyzn-jest-to-że-podobają-im-ę-zwykle-że-i-rzucają-ę-w-oczy-kobiety
agata christienieszczęściemmałychpedantycznychmężczyznjesttożepodobająimsięzwykledużerzucająceoczykobietynieszczęściem małychpedantycznych mężczyznmężczyzn jestże podobająpodobają imim sięsię zwyklezwykle dużeduże ii rzucającerzucające sięw oczyoczy kobietypedantycznych mężczyzn jestże podobają impodobają im sięim się zwyklesię zwykle dużezwykle duże iduże i rzucającei rzucające sięrzucające się wsię w oczyw oczy kobietyże podobają im siępodobają im się zwykleim się zwykle dużesię zwykle duże izwykle duże i rzucająceduże i rzucające sięi rzucające się wrzucające się w oczysię w oczy kobietyże podobają im się zwyklepodobają im się zwykle dużeim się zwykle duże isię zwykle duże i rzucającezwykle duże i rzucające sięduże i rzucające się wi rzucające się w oczyrzucające się w oczy kobiety

Nieszczęściem małych pedantycznych mężczyzn jest, że podobają im się zwykle duże i rzucające się w oczy kobiety.Nieszczęściem małych pedantycznych mężczyzn jest, że podobają im się zwykłe duże i rzucające się w oczy kobiety.Mężczyźni zakochują się patrząc na kobiety. Kobiety, kiedy słuchają mężczyzn.Py­tamy: Jak duże jest praw­do­podo­bieństwo, by coś mogło pow­stać z nicze­go? Lub, oczy­wiście, od­wrot­nie: Jak duże są szan­se, by coś mogło is­tnieć od zaw­sze? I bez względu na wszys­tko: czy da się ob­liczyć, ja­kie były szan­se, aby ma­teria kos­miczna nag­le pew­ne­go dnia prze­budziła się świado­ma swe­go włas­ne­go istnienia? Największym nieszczęściem kobiety jest mężczyzna jej życia.Nigdy mi się nie podobają kobiety, które kocham; mógłbym powiedzieć, że kocham je za niedomiar, za to, czego im brakuje: urody, wiedzy, zdrowia; zauważające braki podniecają, upiększam je wyobraźnią, kształcę, leczę.