(nie)szczęśli­wa W Ka­zi­mie­rzu nad Wisłą mie­szkała Dan­ka była żoną pi­jaka i ba­widam­ka ser­ce miała szcze­rozłote dos­trze­gał ją w niepo­godę z cza­sem zmądrzała od­chodząc do kochanka 


nieszczęśli­wa-w-ka­zi­mie­rzu-nad-wisłą-mie­szkała-dan­ka-była-żoną-pi­jaka-i ba­widam­ka-ser­-miała-szcze­rozłote-­trze­gał
annaknieszczęśli­waka­zi­mie­rzunadwisłąmie­szkaładan­kabyłażonąpi­jakai ba­widam­kaser­cemiałaszcze­rozłotedos­trze­gałją w niepo­godęcza­semzmądrzałaod­chodzącdo kochanka (nie)szczęśli­wa ww ka­zi­mie­rzuka­zi­mie­rzu nadnad wisłąwisłą mie­szkałamie­szkała dan­kadan­ka byłabyła żonążoną pi­jakapi­jaka i ba­widam­kai ba­widam­ka ser­ceser­ce miałamiała szcze­rozłoteszcze­rozłote dos­trze­gałdos­trze­gał ją w niepo­godęją w niepo­godę zz cza­semcza­sem zmądrzałazmądrzała od­chodzącod­chodząc do kochanka (nie)szczęśli­wa w ka­zi­mie­rzuw ka­zi­mie­rzu nadka­zi­mie­rzu nad wisłąnad wisłą mie­szkaławisłą mie­szkała dan­kamie­szkała dan­ka byładan­ka była żonąbyła żoną pi­jakażoną pi­jaka i ba­widam­kapi­jaka i ba­widam­ka ser­cei ba­widam­ka ser­ce miałaser­ce miała szcze­rozłotemiała szcze­rozłote dos­trze­gałszcze­rozłote dos­trze­gał ją w niepo­godędos­trze­gał ją w niepo­godę zją w niepo­godę z cza­semz cza­sem zmądrzałacza­sem zmądrzała od­chodzączmądrzała od­chodząc do kochanka 

Nadzieja lek­ka i ulot­na za­mie­szkała w mej duszy. -Emily Dickinson
nadzieja-lek­ka-i ulot­na-za­mie­szkała-w mej-duszy