Nieszczęsna natura ludzka sprawia, iż rzadko się zdarza, by wielcy ludzie byli umiarkowani; że zaś zawsze łatwiej jest folgować swej sile niż ją powstrzymywać, zatem wśród ludzi niepospolitych łatwiej - być może - znalazłoby się nadzwyczaj cnotliwych niż nadzwyczaj roztropnych.


nieszczęsna-natura-ludzka-sprawia-iż-rzadko-ę-zdarza-by-wielcy-ludzie-byli-umiarkowani-że-zaś-zawsze-łatwiej-jest-folgować-swej-sile-ż-ją
montesquieunieszczęsnanaturaludzkasprawiarzadkosięzdarzabywielcyludziebyliumiarkowaniżezaśzawszełatwiejjestfolgowaćswejsileniżpowstrzymywaćzatemwśródludziniepospolitychbyćmożeznalazłobynadzwyczajcnotliwychroztropnychnieszczęsna naturanatura ludzkaludzka sprawiaiż rzadkorzadko sięsię zdarzaby wielcywielcy ludzieludzie bylibyli umiarkowaniże zaśzaś zawszezawsze łatwiejłatwiej jestjest folgowaćfolgować swejswej silesile niżją powstrzymywaćzatem wśródwśród ludziludzi niepospolitychniepospolitych łatwiejłatwiejbyćbyć możemożeznalazłobyznalazłoby sięsię nadzwyczajnadzwyczaj cnotliwychcnotliwych niżniż nadzwyczajnadzwyczaj roztropnychnieszczęsna natura ludzkanatura ludzka sprawiaiż rzadko sięrzadko się zdarzaby wielcy ludziewielcy ludzie byliludzie byli umiarkowaniże zaś zawszezaś zawsze łatwiejzawsze łatwiej jestłatwiej jest folgowaćjest folgować swejfolgować swej sileswej sile niżsile niż jąniż ją powstrzymywaćzatem wśród ludziwśród ludzi niepospolitychludzi niepospolitych łatwiejniepospolitych łatwiejbyć możebyć możeznalazłoby sięznalazłoby się nadzwyczajsię nadzwyczaj cnotliwychnadzwyczaj cnotliwych niżcnotliwych niż nadzwyczajniż nadzwyczaj roztropnych

Głód podczas wojny daje się łatwiej znieść niż podczas pokoju. Łatwiej znieść i łatwiej wytłumaczyć.Łatwiej kochać ludzi niż sąsiada, a Polskę niż Polaków.Łatwiej okazać się wdzięcznym wobec bogów niż ludzi.Ambicja łatwiej chwyta się małych duszyczek niż dusz wielkich, jak ogień ima się snadniej strzech niż pałaców.Łatwiej być prorokiem na pustyni, niż na śmietniku.Piękność jest dla kobiety ważniejsza niż inteligencja, bo mężczyźnie łatwiej przychodzi patrzenie niż myślenie.