Nieudana książka to taka, która pozostawia czytelnika niczym nietkniętym, w niczym nie zadraśniętym.


nieudana-książka-to-taka-która-pozostawia-czytelnika-niczym-nietkniętym-w-niczym-nie-zadraśętym
andre gidenieudanaksiążkatotakaktórapozostawiaczytelnikaniczymnietkniętymniezadraśniętymnieudana książkaktóra pozostawiapozostawia czytelnikaczytelnika niczymniczym nietkniętymw niczymniczym nienie zadraśniętymksiążka to takaktóra pozostawia czytelnikapozostawia czytelnika niczymczytelnika niczym nietkniętymw niczym nieniczym nie zadraśniętymnieudana książka to takaktóra pozostawia czytelnika niczympozostawia czytelnika niczym nietkniętymw niczym nie zadraśniętymktóra pozostawia czytelnika niczym nietkniętym

W niczym nie jest ci tak do twarzy, jak w niczym.Praw­da jest ta­ka, że... Uczu­cia kierują kobietami. Uczu­cia są niczym, bo ko­biety je wykorzystują. Ko­biety kierują mężczyznami. Ko­biety są niczym, bo mężczyźni je wykorzystują. Mężczyźni kierują światem. Mężczyźni są niczym, bo świat ich wykorzystuje. Świat kieru­je życiem. Świat jest niczym, bo życie go wykorzystuje. Życie kieru­je ludźmi. Życie jest niczym, bo ludzie je wykorzystują. Ludzie kierują nami. Ludzie są niczym, bo my ich wykorzystujemy. My kieru­jemy kimś. My jes­teśmy niczym, bo ktoś nas wykorzystuje.Możemy być tyl­ko tym, czym jes­teśmy, niczym więcej i niczym mniej.znam taką tęsknotę która ja­wi się smutkiem w zmęczo­nych dłoniach a ciepłotą w sercu kiedyś byłeś obecny niczym codzienność cicho czuwając ze szcze­rym uśmiechem cóż nie prysnąłeś jak bańka z marzeń lecz po­sypałeś bro­katem pod­nieb­ne pejzaże mi­lionem istnień niezastąpiona pustka Póki my żyjemy śmierć jest niczym, jak śmierć przyjdzie, to znów my będziem niczym.Nauko­wiec jest niczym mi­moza, gdy sam po­pełni błąd, i niczym ryczący lew, gdy od­kry­je błąd zro­biony przez ko­goś innego.