Nieuk nie może być nau­czy­cielem innych.


nieuk-nie może-być-nau­czy­cielem-innych
ezopnieuknie możebyćnau­czy­cieleminnychnieuk nie możenie może byćbyć nau­czy­cielemnau­czy­cielem innychnieuk nie może byćnie może być nau­czy­cielembyć nau­czy­cielem innychnieuk nie może być nau­czy­cielemnie może być nau­czy­cielem innychnieuk nie może być nau­czy­cielem innych

Każdy jest nau­czy­cielem, im częściej spo­tykam ludzi i z ni­mi roz­ma­wiam, tym więcej się uczę. Dziec­ko z uli­cy, które się uśmie­cha, jest nau­czy­cielem, bo przy­pomi­na o tym, żeby się uśmiechać.Ból jest naj­lep­szym nau­czy­cielem. Tyl­ko nikt nie chce być je­go uczniem.Strach nie jest długot­rwałym nau­czy­cielem obowiązku.Kto czy­ni się włas­nym nau­czy­cielem, czy­ni się uczniem głupca.Pi­sanie jest naj­lep­szym nau­czy­cielem wymowy.Czas jest wiel­kim nau­czy­cielem, ty­le tyl­ko, że za­bija swoich uczniów.