Nieumiejętność osiągnięcia kom­pro­misu w dys­kusji wy­nika często nie z rażącej różni­cy zdań i prze­konań, lecz z od­mien­nych de­finic­ji używa­nych pojęć. …je­den mówiąc o pta­ku myśli o gołębiu, in­ny o jastrzębiu… 


nieumiejętność-osiągnięcia-kom­pro­misu-w dys­kusji-wy­nika-często-nie z rażącej-róż­cy-zdań-i prze­konań-lecz-z od­mien­nych
papillondenuitnieumiejętnośćosiągnięciakom­pro­misuw dys­kusjiwy­nikaczęstonie z rażącejróżni­cyzdańi prze­konańleczz od­mien­nychde­finic­jiużywa­nychpojęć…je­denmówiąco pta­kumyślio gołębiuin­nyo jastrzębiu… nieumiejętność osiągnięciaosiągnięcia kom­pro­misukom­pro­misu w dys­kusjiw dys­kusji wy­nikawy­nika częstoczęsto nie z rażącejnie z rażącej różni­cyróżni­cy zdańzdań i prze­konańlecz z od­mien­nychz od­mien­nych de­finic­jide­finic­ji używa­nychużywa­nych pojęć…je­den mówiącmówiąc o pta­kuo pta­ku myślimyśli o gołębiuin­ny o jastrzębiu… nieumiejętność osiągnięcia kom­pro­misuosiągnięcia kom­pro­misu w dys­kusjikom­pro­misu w dys­kusji wy­nikaw dys­kusji wy­nika częstowy­nika często nie z rażącejczęsto nie z rażącej różni­cynie z rażącej różni­cy zdańróżni­cy zdań i prze­konańlecz z od­mien­nych de­finic­jiz od­mien­nych de­finic­ji używa­nychde­finic­ji używa­nych pojęć…je­den mówiąc o pta­kumówiąc o pta­ku myślio pta­ku myśli o gołębiu

Ewan­ge­lia jest w rzeczy­wis­tości cu­downą pieśnią, która nieg­dyś chciałem wyg­ry­wać na moich cu­dow­nych skrzyp­cach. Są w niej dźwięki nies­kończo­ności, pieśń o kwiatach pol­nych, pta­kach jest w niej na­wet chwała aniołów i Błogosławiona Mat­ka Boska.Kon­flikt narasta Tam gdzie kom­pro­misu brak Niepojednanie Krys­ty­na Sz. 21.04.2014r.W dzi­siej­szych cza­sach al­bo wszys­tko sta­nowi prob­lem mo­ral­ny, al­bo prob­lemów mo­ral­nych nie ma. Al­bo nie ma kom­pro­misów, al­bo są sa­me kom­pro­misy. Zaw­sze nieza­leżny, czu­wam sta­le. Nie na­leży so­bie folgować.W obec­nych cza­sach za­lewa­ni jes­tesmy in­formac­ja. Ale jak prze­cedzic i prze­fil­tro­wac co jest wiary­god­ne, zgod­ne z fak­ta­mi, auto­ryzo­wane? Umiejet­nosc se­lek­cjo­nowa­nia in­formac­ji oka­zuje sie waz­nies­jsza od moz­li­wos­ci dos­te­pu do da­nych. Po­dys­ku­tuj­my o pro­cesie tej se­lek­cji: co ro­bic, cze­go uni­kac, po­rady, no­we po­mys­ly, dziele­nie sie po­zytyw­nym i ne­gatyw­nym doswiadczeniem.Zmienianie się po­lega na oba­laniu włas­nych prze­konań, i zastępo­waniu ich innymi.Kimże jes­tem bez swo­jego zda­nia, czymże jes­tem bez swoich myśli, co sobą rep­re­zen­tuję bez swoich prze­konań? Ni­kim, marną na­mias­tką in­nych ludzi....