Nieustanne starania obliczone na usuniecie cierpienia nie dają nic poza zmianą jego postaci.


nieustanne-starania-obliczone-na-usuniecie-cierpienia-nie-dają-nic-poza-zmianą-jego-postaci
artur schopenhauernieustannestaraniaobliczonenausunieciecierpienianiedająnicpozazmianąjegopostacinieustanne staraniastarania obliczoneobliczone nana usuniecieusuniecie cierpieniacierpienia nienie dajądają nicnic pozapoza zmianązmianą jegojego postacinieustanne starania obliczonestarania obliczone naobliczone na usunieciena usuniecie cierpieniausuniecie cierpienia niecierpienia nie dająnie dają nicdają nic pozanic poza zmianąpoza zmianą jegozmianą jego postacinieustanne starania obliczone nastarania obliczone na usuniecieobliczone na usuniecie cierpieniana usuniecie cierpienia nieusuniecie cierpienia nie dającierpienia nie dają nicnie dają nic pozadają nic poza zmianąnic poza zmianą jegopoza zmianą jego postacinieustanne starania obliczone na usunieciestarania obliczone na usuniecie cierpieniaobliczone na usuniecie cierpienia niena usuniecie cierpienia nie dająusuniecie cierpienia nie dają niccierpienia nie dają nic pozanie dają nic poza zmianądają nic poza zmianą jegonic poza zmianą jego postaci

Człowiek przeniósł wszystkie cierpienia i męki do piekła, dla nieba nie pozostało już nic poza nudą.W swej zbroi z mięśni Rambo nie zawraca sobie głowy ani koniem, ani przyjacielem, ani kobietami. Jedynym jego towarzyszem jest olbrzymi, ostry sztylet, który służy mu za falliczny Często cierpienia dają ludziom pouczenie.Nie wiem, kim był mój pradziadek; o wiele więcej starania i uwagi poświęcałem zawsze temu, kim będzie jego prawnukNic równie nie szkodzi zdrowiu, jak częsta zmiana lekarstw.Żadna wiedza człowieka nie może wyjść poza jego doświadczenie.