Nieważne jak człowiek żyje, ale jak umiera. Nie mówi się o czy­nach, których do­konał za życia, lecz o tych, które wy­konał tuż przed śmiercią. -Jiraya 


nieważne-jak człowiek-żyje-ale-jak umiera-nie mówi ę-o czy­nach-których-do­konał-za życia-lecz-o tych-które-wy­konał-ż-przed
masashi kishimotonieważnejak człowiekżyjealejak umieranie mówi sięo czy­nachktórychdo­konałza życialeczo tychktórewy­konałtużprzedśmierciąjiraya nieważne jak człowiekjak człowiek żyjeale jak umieranie mówi się o czy­nachktórych do­konałdo­konał za życialecz o tychktóre wy­konałwy­konał tużtuż przedprzed śmierciąnieważne jak człowiek żyjektórych do­konał za życiaktóre wy­konał tużwy­konał tuż przedtuż przed śmiercią

Jeśli ktoś do­konał roz­ważań przed bitwą a po­tem wyg­rał, znać, że roz­ważał długo. Jeśli ktoś do­konał roz­ważań przed bitwą a po­tem przeg­rał, znać, że roz­ważał krótko. Długie roz­ważania oz­naczają wyg­raną, krótkie roz­ważania to przegrana.Jeśli boisz się śmierci i trzymasz się kurczowo życia, to widzisz jak demony ci je wyrywają, ale jeśli pogodzisz się ze śmiercią, to demony staja się aniołami, które uwolnią cię od życia na ziemi.Strach przed śmiercią musi być większy u tych ludzi, którzy boją się życia.Zmieniłeś się... Byłeś za­baw­ny, zaw­sze uśmie­chnięty, po­mysłowy a te­raz nie widzę żad­nej z tych cech. Może to czas po­konał nas, może my sa­mi.. Może po pros­tu rutyna.Nie uważaj, że dlatego, iż człowiek umiera, jest obojętne jak żyje.Pot­ra­fiła być łagod­na, czuła i uległa, prze­konał się, że ta sa­ma ko­bieta pot­ra­fi być dla dwu różnych mężczyzn kimś in­nym. Za­kochała się i jak gdy­by scho­wała pa­zury, a ut­ra­ciw­szy daw­ny swój egoizm była te­raz wzruszająco bez­bron­na, jak wszys­cy, którzy kochają bar­dziej, niż są kochani.