Nieważne, kim i w co jes­teś ubrany, I tak wszys­cy jes­teśmy chu7ami.


nieważne-kim-i w co jes­teś-ubrany-i-tak-wszys­cy-jes­teśmy-chu7ami
marcin kańskinieważnekimi w co jes­teśubranytakwszys­cyjes­teśmychu7amikim i w co jes­teśi w co jes­teś ubranyi taktak wszys­cywszys­cy jes­teśmyjes­teśmy chu7amikim i w co jes­teś ubranyi tak wszys­cytak wszys­cy jes­teśmywszys­cy jes­teśmy chu7amii tak wszys­cy jes­teśmytak wszys­cy jes­teśmy chu7amii tak wszys­cy jes­teśmy chu7ami

Jes­teś ze mną gdy jest ciem­no i jasno... Jes­teś ze mną gdy jest dob­rze i źle... Jes­teś w moich myślach i marze­niach... Ale prze­de wszys­tkim mój kocha­ny jes­teś w moim ser­cu... na zawsze A jeżeli za­bijesz człowieka, jes­teś mor­dercą. Za­bijesz wielu, a jes­teś zdo­bywcą. Za­bij ich wszys­tkich – jes­teś bogiem! Jes­teś dla mnie jak de­fib­ry­lator - po­budzasz mo­je ser­ce do życia, jes­teś jak ogień - roz­pa­lasz mo­je zmysły, jes­teś jak nar­ko­tyk - uza­leżniasz, a ja się te­mu wszys­tkiemu poddaje.- Prze­cież nie jes­tem psycho­patką, która ma ob­sesje na pun­kcie śmierci. - Nie, nie jes­teś. Ale lu­bisz się z nią ba­wić. Jak w kot­ka i myszkę. Ty jes­teś myszką. - Uciekam. Jes­tem sprytniejsza. -No jes­teś, jes­teś, ale kiedyś ko­tek będzie szyb­szy przez tą Twoją zabawę.Myślisz, że jes­teś sil­ny bo masz siłe, władze? Jes­teś sil­ny bo kochasz... Jes­teś niez­niszczal­ny bo jes­teś kochany.Wszys­cy od cza­su do cza­su by­wa­my niemi­li. Wszys­cy ro­bi­my rzeczy, które bar­dzo chcieli­byśmy cofnąć. Te żale stają się częścią te­go. kim jes­teśmy, wraz ze wszys­tkim in­nym. Jeśli ktoś próbu­je to zmienić, to tak, jak­by chciał go­nić chmury.