Niewiasta przecież to wie: jeśli chce panować, musi udawać, że robi to, czego chce jej mężczyzna.


niewiasta-przecież-to-wie-śli-chce-panować-musi-udawać-że-robi-to-czego-chce-jej-mężczyzna
honore de balzacniewiastaprzecieżtowiejeślichcepanowaćmusiudawaćżerobitoczegojejmężczyznaniewiasta przecieżjeśli chcechce panowaćmusi udawaćże robiczego chcechce jejjej mężczyznaprzecież to wiejeśli chce panowaćczego chce jejchce jej mężczyznaniewiasta przecież to wieczego chce jej mężczyzna

Z chwilą gdy mężczyzna wie dokładnie, czego chce, wyczerpał już jeden z głównych powabów życia.Z czasem, gdy mężczyzna wie dokładnie, czego chce, wyczerpał już jeden z głównych powabów życia.Z chwilą, gdy mężczyzna wie dokładnie, czego chce, wyczerpał już jeden z głównych powabów życia.To nie ma znaczenia, że malarz nie wie dokładnie, czego chce, byle by dokładnie wiedział, czego nie chce.To prawda, że w demokracji lud robi jakoby to, co chce: ale wolność polityczna nie polega na tym, aby robić to, co się chce. W państwie, to znaczy w społeczności, w której są prawa, wolność może polegać jedynie na tym, aby móc czynić to, czego się powinno chcieć, a nie być zmuszonym czynić tego, czego się chcieć nie powinno.I zed­rzeć tych gu­zików bramy I tych zamków ideały By po­wie­dzieć jes­tem Twoja A jed­nak niczyja I uk­ry­wając oczy moje Zat­ra­cic sie w Twoich I us­ta ot­warte sze­roko zamknięte Mówiące na przekór ser­cu Nie chcę ... Tak! Tak! Tak bar­dzo chcę! Byś tonął w nich Nie chcę Nie chcę, byś do­tykał jej Duszy co drży Nie chcę! Nie chce Cię znać Zapomniałam Imię. Imię. Imię ... Krzyczę każde­go dnia ...