Niewiedza znacznie częściej wywołuje uczucie pewności siebie niż posiadanie wiedzy: to właśnie osoby, których znajomość nauki jest niewielka, a nie te, które posiadają o niej rozległą wiedzę, są tak absolutnie przekonane o tym, że ten lub ów problem nie zostanie nigdy rozwiązany przez naukę.


niewiedza-znacznie-częściej-wywołuje-uczucie-pewnoś-siebie-ż-posiadanie-wiedzy-to-właśnie-osoby-których-znajomość-nauki-jest-niewielka-a-nie
charles darwinniewiedzaznacznieczęściejwywołujeuczuciepewnościsiebieniżposiadaniewiedzytowłaśnieosobyktórychznajomośćnaukijestniewielkanietektóreposiadająniejrozległąwiedzętakabsolutnieprzekonanetymżetenlubówproblemzostanienigdyrozwiązanyprzeznaukęniewiedza znacznieznacznie częściejczęściej wywołujewywołuje uczucieuczucie pewnościpewności siebiesiebie niżniż posiadanieposiadanie wiedzywłaśnie osobyktórych znajomośćznajomość naukinauki jestjest niewielkanie tektóre posiadająposiadają oo niejniej rozległąrozległą wiedzęsą taktak absolutnieabsolutnie przekonaneprzekonane oo tymże tenten lublub ówów problemproblem nienie zostaniezostanie nigdynigdy rozwiązanyrozwiązany przezprzez naukęniewiedza znacznie częściejznacznie częściej wywołujeczęściej wywołuje uczuciewywołuje uczucie pewnościuczucie pewności siebiepewności siebie niżsiebie niż posiadanieniż posiadanie wiedzyktórych znajomość naukiznajomość nauki jestnauki jest niewielkaa nie tektóre posiadają oposiadają o niejo niej rozległąniej rozległą wiedzęsą tak absolutnietak absolutnie przekonaneabsolutnie przekonane oprzekonane o tymże ten lubten lub ówlub ów problemów problem nieproblem nie zostanienie zostanie nigdyzostanie nigdy rozwiązanynigdy rozwiązany przezrozwiązany przez naukę

Problem dobrze ujęty to problem w połowie rozwiązany.Obecnie najbardziej krępują zasady; znacznie bardziej przeszkadzają tym, którzy je mają, niż tym, którzy ich nie posiadają.[ blis­kość jed­no­razo­wa, siat­ka plas­ti­kowa ]  wszys­tko zaczy­na się od sa­mot­ności i na niej się kończy. nie ma w tym mo­ral­ności bo sa­mot­ność nie jest mo­ral­na. jest bru­tal­na. jest bez­wstyd­na. nieob­liczal­na.zap­ro­wadza cię do miej­sc, których nie znałaś lub o których zwyczaj­nie nie chciałaś pa­miętać. bo tak właśnie jest, w ob­liczu sa­mot­ności wszys­cy jes­teśmy nadzy.Ogólnie biorąc kobiety znacznie częściej upadają przez swoje nierozważne zachowanie, niż przez rzeczywiste potknięcia.Marne wykształcenie to rzecz niebezpieczna, ale rozległa niewiedza Jest równie zła.Rozsądek jest rzeczą naj­spra­wied­li­wiej roz­dzieloną na świecie: każdy bo­wiem mniema, iż jest weń tak dob­rze zaopat­rzo­ny, że na­wet ci, których naj­trud­niej za­dowo­lić w in­nych spra­wach, nie zwyk­li pożądać go więcej, niż go posiadają.