Niewielu chce dojść do ja­kiegoś celu.


niewielu-chce-dojść-do ja­kiegoś-celu
bujak bogusławniewieluchcedojśćdo ja­kiegośceluniewielu chcechce dojśćdojść do ja­kiegośdo ja­kiegoś celuniewielu chce dojśćchce dojść do ja­kiegośdojść do ja­kiegoś celuniewielu chce dojść do ja­kiegośchce dojść do ja­kiegoś celuniewielu chce dojść do ja­kiegoś celu

Droga prosta jest najkrótsza, ale na ogół wymaga najwięcej czasu, aby dojść nią do celu.Pa­mięta o tym niewielu pieniądze nie mogą być celem - mają być środ­kiem do celu.Niewielu ludzi dos­ta­je to, cze­go prag­nie i tak niewielu zasługu­je na to, co dostaje Chcę nag­le wie­dzieć, od które­go pun­ktu mój smu­tek ma sens, a ra­dość ma swój powód. Chcę także wie­dzieć, do które­go pun­ktu wol­no mi dojść w moich nadziejach.. . . ludzie w różny sposób zdążają do celu, jaki każdy ma przed sobą, to jest do sławy i bogactwa, jeden oględnie, inny gwałtownie, jeden przemocą, inny podstępem, jeden cierpliwie, inny niecierpliwie - a każdy tymi różnymi sposobami może tam dojść.Wielu chce za­pisać się na kar­tach his­to­rii, niewielu jed­nak uda­je się to zro­bić na jej dob­rych stronach.