Niewielu ludzi myśli dwa, trzy razy do roku. Ja zdobyłem sławę, robiąc to raz albo dwa razy na tydzień.


niewielu-ludzi-myśli-dwa-trzy-razy-do-roku-ja-zdobyłem-sławę-robiąc-to-raz-albo-dwa-razy-na-tydzień
george bernard shawniewieluludzimyślidwatrzyrazydorokujazdobyłemsławęrobiąctorazalbodwanatydzieńniewielu ludziludzi myślimyśli dwatrzy razyrazy dodo rokuja zdobyłemzdobyłem sławęraz alboalbo dwadwa razyrazy nana tydzieńniewielu ludzi myśliludzi myśli dwatrzy razy dorazy do rokuja zdobyłem sławęrobiąc to razraz albo dwaalbo dwa razydwa razy narazy na tydzieńniewielu ludzi myśli dwatrzy razy do rokurobiąc to raz alboraz albo dwa razyalbo dwa razy nadwa razy na tydzieńrobiąc to raz albo dwaraz albo dwa razy naalbo dwa razy na tydzień

Kto się dwa razy potknie na kamieniu, trzeci raz może go nim w łeb. Nie ma żadnej wymówki, kto w jednym dwa razy błądzi.Człowiek rzadko myli się dwa razy na ogól trzy albo więcej.Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często; tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często.Rzecz prosta, że prawdziwa miłość jest czymś wyjątkowym, zdarza się mniej więcej dwa albo trzy razy na wiek. Poza tym jest próżność lub nuda.Zastanów się raz, zanim coś dasz, dwa razy zanim coś przyjmiesz i tysiąc razy zanim czegoś zażądasz.Kobiety sądzą, że dwa razy dwa da pięć, jeśli wystarczająco długo będą płakać i dąsać się.