Niewin­ność śmier­ci się nie boi ...


niewin­ność-śmier­ ę-nie boi
cykamniewin­nośćśmier­ci sięnie boiniewin­ność śmier­ci sięśmier­ci się nie boinie boiniewin­ność śmier­ci się nie boiśmier­ci się nie boiniewin­ność śmier­ci się nie boi

Ateis­ta nie boi się śmier­ci, bo nie wie­rzy, że po niej is­tnieje in­na sfe­ra. Wierzący boi się, bo nie jest pew­ny czy tra­fi tam gdzie by chciał.Czym jest raj? To miej­sce wol­ne zła, smut­ku, bólu, niena­wiści, cier­pienia, woj­ny. Pa­nuja tam miłość, przy­jaźń, cisza, spokój... Więc te­raz na­suwa się py­tanie: Czy człowiek boi sie śmier­ci, czy boi się zo­baczyć Bo­ga, który zna wszys­tkie je­go grzechy? Niewin­ność to śmie­szna cnota.blask oczu dzieci niewin­ność wciąż królową spoj­rze­nie w tył Niewin­ność dzieci - tak pełna przyszłego grzechu! Kto się boi, nie wiedząc właściwie czego, podwójnie się boi.