Niewinność jakiejś istoty, to całkowite przystosowanie się do świata, w jakim żyje. Nie ma żadnego związku z okrucieństwem czy łagodnością - wilk jest równie niewinny jak gołębica.


niewinność-jakiejś-istoty-to-całkowite-przystosowanie-ę-do-świata-w-jakim-żyje-nie-żadnego-związku-z-okrucieństwem-czy-łagodnośą-wilk
jean giraudouxniewinnośćjakiejśistotytocałkowiteprzystosowaniesiędoświatajakimżyjenieżadnegozwiązkuokrucieństwemczyłagodnościąwilkjestrównieniewinnyjakgołębicaniewinność jakiejśjakiejś istotycałkowite przystosowanieprzystosowanie sięsię dodo świataw jakimjakim żyjenie mama żadnegożadnego związkuzwiązku zz okrucieństwemokrucieństwem czyczy łagodnościąłagodnościąwilkwilk jestjest równierównie niewinnyniewinny jakjak gołębicaniewinność jakiejś istotycałkowite przystosowanie sięprzystosowanie się dosię do świataw jakim żyjenie ma żadnegoma żadnego związkużadnego związku zzwiązku z okrucieństwemz okrucieństwem czyokrucieństwem czy łagodnościączy łagodnościąwilk jestwilk jest równiejest równie niewinnyrównie niewinny jakniewinny jak gołębica

Twarz jakiejś istoty i o serce olśnione czułością. -Albert Camus
twarz-jakiejś-istoty-i-o-serce-olśnione-czułośą
Świat bez miłości jest martwym światem i zawsze przychodzi godzina, kiedy człowiek zmęczony błaga o twarz jakiejś istoty i o serce olśnione czułością. -Albert Camus
Świat-bez-miłoś-jest-martwym-światem-i-zawsze-przychodzi-godzina-kiedy-człowiek-zmęczony-błaga-o-twarz-jakiejś-istoty-i-o-serce-olśnione
Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest. -Janusz Korczak
nie-wolno-zostawiać-świata-takim-jakim-jest
Dla człowieka, który nie ma nic, jest w pewnym sensie obojętne, pod jakim rządem żyje. -Montesquieu
dla-człowieka-który-nie-nic-jest-w-pewnym-sensie-obojętne-pod-jakim-rządem-żyje