Niez­de­cydo­wanie jest naj­większą chorobą.


niez­de­cydo­wanie-jest naj­większą-chorobą
johann wolfgang goetheniez­de­cydo­waniejest naj­większąchorobąniez­de­cydo­wanie jest naj­większąjest naj­większą chorobąniez­de­cydo­wanie jest naj­większą chorobą

Niez­de­cydo­wanie to naj­większa zmo­ra człowieka. Cze­ka on na coś i cze­ka, a to prędzej czy później ucieka.Miłość jest naj­większą słodyczą i naj­większą go­ryczą na Ziemi.Bier­ność i brak wszel­kich pożądań sta­nowią większą przeszkodę do postępu niż naj­fałszyw­sze skiero­wanie energii.Uczu­cie zwa­ne przy­wiąza­niem bar­dzo często my­lone jest z miłością. To nie jest to sa­mo. Zde­cydo­wanie nie.A co, jeżeli rzeczy­wis­tość tak nap­rawdę jest iluzją i nic nie is­tnieje? - Cóż, w ta­kim ra­zie zde­cydo­wanie przepłaciłem mój no­wy dywan.