Niez­na­jomość ter­mi­nu śmier­ci umożli­wia życie.


niez­na­jomość-ter­mi­nu-śmier­-umożli­wia-życie
stefan kisielewskiniez­na­jomośćter­mi­nuśmier­ciumożli­wiażycieniez­na­jomość ter­mi­nuter­mi­nu śmier­ciśmier­ci umożli­wiaumożli­wia życieniez­na­jomość ter­mi­nu śmier­citer­mi­nu śmier­ci umożli­wiaśmier­ci umożli­wia życieniez­na­jomość ter­mi­nu śmier­ci umożli­wiater­mi­nu śmier­ci umożli­wia życieniez­na­jomość ter­mi­nu śmier­ci umożli­wia życie

Nie zaw­sze niez­na­jomość zła jest złem.Pa­mięcią w przeszłość Niez­na­jomość przyszłości Wędrówka życia Krys­ty­na Sz.13.11.2014r.Praw­ni­cy - to je­dyne oso­by, dla których niez­na­jomość pra­wa jest bezkarna.Suk­ces umożli­wia ci po­siada­nie wielu rzeczy, ale nie da­je ci te­go wspa­niałego, wewnętrzne­go Dzień, który przy­nosi no­we życie, może być niez­wykły, tak jak niez­wykłe może być życie, które przychodzi każde­go dnia.Bojąc się śmier­ci boimy się niez­na­nego, więc po co się bać ? Czy boimy się niez­na­jomych ludzi na uli­cy ?