Niez­wykłą jestem monadą mam okna bez firanek na parapetach siedzą czar­ne koty i nie ma luster tyl­ko obrazy spra­wiające wrażenie współczesnych tyl­ko gdy się przyj­rzeć bliżej wi­dać daw­ne bitwy kurtyzany ko­nie i śniada­nia na trawie długo­piso­we kontynuacje ar­tystyczne­go pęknięcia mnóstwo błędów złe pro­por­cje i brak idei a jednak mo­je obrazy zdają się bar­dziej prawdziwe niż niejedno lus­trza­ne odbicie 


niez­wykłą-jestem-monadą-mam-okna-bez-firanek-na-parapetach-siedzą-czar­ne-koty-i-nie  luster-tyl­ko-obrazy-spra­wiają-wrażenie
jatojaniez­wykłąjestemmonadąmamoknabezfiraneknaparapetachsiedzączar­nekotynie ma lustertyl­koobrazyspra­wiającewrażeniewspółczesnychgdy sięprzyj­rzećbliżejwi­daćdaw­nebitwykurtyzanyko­nieśniada­niana trawiedługo­piso­wekontynuacjear­tystyczne­gopęknięciamnóstwobłędówzłepro­por­cjei brakideijednakmo­jezdają siębar­dziejprawdziweniżniejednolus­trza­neodbicie niez­wykłą jestemjestem monadąmonadą mammam oknaokna bezbez firanekfiranek nana parapetachparapetach siedząsiedzą czar­neczar­ne kotykoty ii nie ma lusternie ma luster tyl­kotyl­ko obrazyobrazy spra­wiającespra­wiające wrażeniewrażenie współczesnychwspółczesnych tyl­kotyl­ko gdy sięgdy się przyj­rzećprzyj­rzeć bliżejbliżej wi­daćwi­dać daw­nedaw­ne bitwybitwy kurtyzanykurtyzany ko­nieko­nie ii śniada­niaśniada­nia na trawiena trawie długo­piso­wedługo­piso­we kontynuacjekontynuacje ar­tystyczne­goar­tystyczne­go pęknięciapęknięcia mnóstwomnóstwo błędówbłędów złezłe pro­por­cjepro­por­cje i braki brak ideijednak mo­jemo­je obrazyobrazy zdają sięzdają się bar­dziejbar­dziej prawdziweprawdziwe niżniż niejednoniejedno lus­trza­nelus­trza­ne odbicie niez­wykłą jestem monadąjestem monadą mammonadą mam oknamam okna bezokna bez firanekbez firanek nafiranek na parapetachna parapetach siedząparapetach siedzą czar­nesiedzą czar­ne kotyczar­ne koty ikoty i nie ma lusteri nie ma luster tyl­konie ma luster tyl­ko obrazytyl­ko obrazy spra­wiająceobrazy spra­wiające wrażeniespra­wiające wrażenie współczesnychwrażenie współczesnych tyl­kowspółczesnych tyl­ko gdy siętyl­ko gdy się przyj­rzećgdy się przyj­rzeć bliżejprzyj­rzeć bliżej wi­daćbliżej wi­dać daw­newi­dać daw­ne bitwydaw­ne bitwy kurtyzanybitwy kurtyzany ko­niekurtyzany ko­nie iko­nie i śniada­niai śniada­nia na trawieśniada­nia na trawie długo­piso­wena trawie długo­piso­we kontynuacjedługo­piso­we kontynuacje ar­tystyczne­gokontynuacje ar­tystyczne­go pęknięciaar­tystyczne­go pęknięcia mnóstwopęknięcia mnóstwo błędówmnóstwo błędów złebłędów złe pro­por­cjezłe pro­por­cje i brakpro­por­cje i brak ideiidei a jednaka jednak mo­jejednak mo­je obrazymo­je obrazy zdają sięobrazy zdają się bar­dziejzdają się bar­dziej prawdziwebar­dziej prawdziwe niżprawdziwe niż niejednoniż niejedno lus­trza­neniejedno lus­trza­ne odbicie 

Niektórych poczu­cie wi­ny, spra­wia, że wiem, że tak nap­rawdę tyl­ko to spra­wia, że nag­le zaczy­nają się in­te­reso­wać co u mnie ? jak się mam ? Myślą, że nagłym zain­te­reso­waniem, zmażą to co było. Gdy­by się nic nie stało, byłoby bez zmian. Są zmiany ,ale za ja­kiś czas wróci nor­malność. To wszys­tko spra­wia, że ich Jest tak wiele rzeczy które niesa­mowi­cie pop­ra­wiają nas­trój, mu­simy się tyl­ko bar­dziej szczegółowo przyj­rzeć światu.Im bar­dziej Wszechświat wy­daje się zro­zumiały, tym bar­dziej spra­wia wrażenie bezcelowego.Jest co­raz bar­dziej normalne Tyl­ko to co jest bar­dziej nachalne Naj­lep­sze jest to co się sprzeda Chu­jowe to co sprze­dać się nie da Każdy to widzi, w środ­ku miasta Sta­tua z gówna wyrasta Ich wzrok ogląda jakieś obrazy - i to jest właśnie sen: mają obrazy, ale nie mają siebie. Miliony ludzi, którzy śpią w każdej chwili czasu.-Szczęście dlacze­go nie możesz te­raz do mnie przyjść? -Wielu tak chciało ale gdy nie po­jawię się z zas­kocze­nia ludzie wezmą dużo więcej niż chciałem dać a przez to dużo bar­dziej będą cier­pieli gdy odejdę.