Niez­wykłą jestem monadą mam okna bez firanek na parapetach siedzą czar­ne koty i nie ma luster tyl­ko obrazy spra­wiające wrażenie współczesnych tyl­ko gdy się przyj­rzeć bliżej wi­dać daw­ne bitwy kurtyzany ko­nie i śniada­nia na trawie długo­piso­we kontynuacje ar­tystyczne­go pęknięcia mnóstwo błędów złe pro­por­cje i brak idei a jednak mo­je obrazy zdają się bar­dziej prawdziwe niż niejedno lus­trza­ne odbicie 


niez­wykłą-jestem-monadą-mam-okna-bez-firanek-na-parapetach-siedzą-czar­ne-koty-i-nie  luster-tyl­ko-obrazy-spra­wiają-wrażenie
jatojaniez­wykłąjestemmonadąmamoknabezfiraneknaparapetachsiedzączar­nekotynie ma lustertyl­koobrazyspra­wiającewrażeniewspółczesnychgdy sięprzyj­rzećbliżejwi­daćdaw­nebitwykurtyzanyko­nieśniada­niana trawiedługo­piso­wekontynuacjear­tystyczne­gopęknięciamnóstwobłędówzłepro­por­cjei brakideijednakmo­jezdają siębar­dziejprawdziweniżniejednolus­trza­neodbicie niez­wykłą jestemjestem monadąmonadą mammam oknaokna bezbez firanekfiranek nana parapetachparapetach siedząsiedzą czar­neczar­ne kotykoty ii nie ma lusternie ma luster tyl­kotyl­ko obrazyobrazy spra­wiającespra­wiające wrażeniewrażenie współczesnychwspółczesnych tyl­kotyl­ko gdy sięgdy się przyj­rzećprzyj­rzeć bliżejbliżej wi­daćwi­dać daw­nedaw­ne bitwybitwy kurtyzanykurtyzany ko­nieko­nie ii śniada­niaśniada­nia na trawiena trawie długo­piso­wedługo­piso­we kontynuacjekontynuacje ar­tystyczne­goar­tystyczne­go pęknięciapęknięcia mnóstwomnóstwo błędówbłędów złezłe pro­por­cjepro­por­cje i braki brak ideijednak mo­jemo­je obrazyobrazy zdają sięzdają się bar­dziejbar­dziej prawdziweprawdziwe niżniż niejednoniejedno lus­trza­nelus­trza­ne odbicie niez­wykłą jestem monadąjestem monadą mammonadą mam oknamam okna bezokna bez firanekbez firanek nafiranek na parapetachna parapetach siedząparapetach siedzą czar­nesiedzą czar­ne kotyczar­ne koty ikoty i nie ma lusteri nie ma luster tyl­konie ma luster tyl­ko obrazytyl­ko obrazy spra­wiająceobrazy spra­wiające wrażeniespra­wiające wrażenie współczesnychwrażenie współczesnych tyl­kowspółczesnych tyl­ko gdy siętyl­ko gdy się przyj­rzećgdy się przyj­rzeć bliżejprzyj­rzeć bliżej wi­daćbliżej wi­dać daw­newi­dać daw­ne bitwydaw­ne bitwy kurtyzanybitwy kurtyzany ko­niekurtyzany ko­nie iko­nie i śniada­niai śniada­nia na trawieśniada­nia na trawie długo­piso­wena trawie długo­piso­we kontynuacjedługo­piso­we kontynuacje ar­tystyczne­gokontynuacje ar­tystyczne­go pęknięciaar­tystyczne­go pęknięcia mnóstwopęknięcia mnóstwo błędówmnóstwo błędów złebłędów złe pro­por­cjezłe pro­por­cje i brakpro­por­cje i brak ideiidei a jednaka jednak mo­jejednak mo­je obrazymo­je obrazy zdają sięobrazy zdają się bar­dziejzdają się bar­dziej prawdziwebar­dziej prawdziwe niżprawdziwe niż niejednoniż niejedno lus­trza­neniejedno lus­trza­ne odbicie 

Jest tak wiele rzeczy które niesa­mowi­cie pop­ra­wiają nas­trój, mu­simy się tyl­ko bar­dziej szczegółowo przyj­rzeć światu. -daniello
jest-tak-wiele-rzeczy-które-niesa­mowi­cie-pop­ra­wiają-nas­trój-mu­simy ę-tyl­ko-bar­dziej-szczegółowo-przyj­rzeć-światu
Im bar­dziej Wszechświat wy­daje się zro­zumiały, tym bar­dziej spra­wia wrażenie bezcelowego. -Steven Weinberg
im bar­dziej-wszechświat-wy­daje ę-zro­zumiały-tym-bar­dziej-spra­wia-wrażenie-bezcelowego
Ich wzrok ogląda jakieś obrazy - i to jest właśnie sen: mają obrazy, ale nie mają siebie. Miliony ludzi, którzy śpią w każdej chwili czasu. -Olga Tokarczuk
ich-wzrok-ogląda-jakieś-obrazy-i-to-jest-właśnie-sen-mają-obrazy-ale-nie-mają-siebie-miliony-ludzi-którzy-śpią-w-każdej-chwili-czasu