Niezależnie od tego, czy wytoczymy mu proces, czy będziemy opłakiwać ojca zagubionego i zranionego, faktem jest, że w społeczeństwie przemysłowym wielu chłopców nie identyfikuje się z nim. Modelu szukają oni w fikcji literackiej i przede wszystkim filmowej. Zastępczymi ojcami naszych synów zostali legendarni kowboje, Rambo i Terminatorzy oraz aktorzy grający ich role. Bardziej jeszcze niż z nierealnymi nadmęskimi bohaterami identyfikują się oni ze swoimi kolegami.


niezależnie-od-tego-czy-wytoczymy-mu-proces-czy-będziemy-opłakiwać-ojca-zagubionego-i-zranionego-faktem-jest-że-w-społeczeństwie-przemysłowym
elisabeth badinteniezależnieodtegoczywytoczymymuprocesbędziemyopłakiwaćojcazagubionegozranionegofaktemjestżespołeczeństwieprzemysłowymwieluchłopcównieidentyfikujesięnimmodeluszukająonifikcjiliterackiejprzedewszystkimfilmowejzastępczymiojcaminaszychsynówzostalilegendarnikowbojeramboterminatorzyorazaktorzygrającyichrolebardziejjeszczeniżnierealnyminadmęskimibohateramiidentyfikujązeswoimikolegaminiezależnie odod tegoczy wytoczymywytoczymy mumu procesczy będziemybędziemy opłakiwaćopłakiwać ojcaojca zagubionegozagubionego ii zranionegofaktem jestw społeczeństwiespołeczeństwie przemysłowymprzemysłowym wieluwielu chłopcówchłopców nienie identyfikujeidentyfikuje sięz nimmodelu szukająszukają onioni ww fikcjifikcji literackiejliterackiej ii przedeprzede wszystkimwszystkim filmowejzastępczymi ojcamiojcami naszychnaszych synówsynów zostalizostali legendarnilegendarni kowbojerambo ii terminatorzyoraz aktorzyaktorzy grającygrający ichich rolebardziej jeszczejeszcze niżz nierealnyminierealnymi nadmęskiminadmęskimi bohateramibohaterami identyfikująidentyfikują sięsię onioni zeze swoimiswoimi kolegaminiezależnie od tegoczy wytoczymy muwytoczymy mu procesczy będziemy opłakiwaćbędziemy opłakiwać ojcaopłakiwać ojca zagubionegoojca zagubionego izagubionego i zranionegoże w społeczeństwiew społeczeństwie przemysłowymspołeczeństwie przemysłowym wieluprzemysłowym wielu chłopcówwielu chłopców niechłopców nie identyfikujenie identyfikuje sięidentyfikuje się zsię z nimmodelu szukają oniszukają oni woni w fikcjiw fikcji literackiejfikcji literackiej iliterackiej i przedei przede wszystkimprzede wszystkim filmowejzastępczymi ojcami naszychojcami naszych synównaszych synów zostalisynów zostali legendarnizostali legendarni kowbojerambo i terminatorzyi terminatorzy orazterminatorzy oraz aktorzyoraz aktorzy grającyaktorzy grający ichgrający ich rolebardziej jeszcze niżjeszcze niż zniż z nierealnymiz nierealnymi nadmęskiminierealnymi nadmęskimi bohateraminadmęskimi bohaterami identyfikująbohaterami identyfikują sięidentyfikują się onisię oni zeoni ze swoimize swoimi kolegami

Niezależnie od tego, czy życie jest komedią, czy tragedią, wszyscy i tak dobijają się o role tytułowe.Ni­by mil­cze­nie jest złotem, ja się zas­ta­nawiam, czy nie sreb­rem. Czy nie le­piej jest dzielić się swoimi myśla­mi , na­wet jeżeli nie każdy jest w sta­nie je odeb­rać pra­widłowo? Wielu mędrców wciąż mil­czy, być może dla­tego są pos­trze­gani ja­ko głup­cy, bo nikt nie zna ich myśli? Cóż! Czy zawsze będziemy żyć w niewoli nakazującej maskowanie naszych uczuć? Czy trzeba będzie bezustannie chwalić i zgadzać się? Czy tyrania sięgnie w głąb naszych myśli? Któż ma prawo żądać od nas takiego bałwochwalstwa? Co prawda człowiek jest istotą tak słabą, że zgadza się na składanie takich hołdów i bez żadnej racji ich się domaga.Miliony ludzi ma płytką, ale dość komfortową egzystencję - nic nie podnieca ich bardziej niż oglądanie lub czytanie o zabijaniu, bez względu na to, czy jest to morderstwo, czy nieszczęśliwy wypadek w czasie wyścigu samochodowego. Czy nie jest to objawem tego, jak głęboko już się rozwinęła fascynacja śmiercią?Śpiączka to od­poczy­nek od codzien­nych prob­lemów i czas aby się zde­cydo­wać czy się obudzić, ŻYĆ i mie­rzyć się z trud­nościami lo­su, ale także doz­nać jeszcze ra­dości życia oraz wielu miłych chwil czy się poddać.Ne bój się swoich wrogów - oni cię tylko mogą zabć. Ne bój się przyjaciół - oni cię tylko mogą zdradzić. Bój się obojętnych - oni nie mordują ani nie zdradzają, ale za ich mlczącym przyzwoleniem światem rządzi mord i zdrada.