Niezawodnie bardzo imponujące, bardzo szanowne i bardzo perspektywiczne jest to słowo: konieczność. A przede wszystkim wygodne. Daje jakąś złudę pewności wśród chaosu. Uspokaja. Zdejmuje odpowiedzialność. Udaje, że wszystko, choćby było najgorszym, jest przynajmniej w porządku. Jest najsubtelniejszym sposobem samobójstwa. A przy tym ma taki dźwięk spiżowy, nieubłagany.


niezawodnie-bardzo-imponują-bardzo-szanowne-i-bardzo-perspektywiczne-jest-to-słowo-konieczność-a-przede-wszystkim-wygodne-daje-jakąś-złudę
karol irzykowskiniezawodniebardzoimponująceszanowneperspektywicznejesttosłowokoniecznośćprzedewszystkimwygodnedajejakąśzłudępewnościwśródchaosuuspokajazdejmujeodpowiedzialnośćudajeżewszystkochoćbybyłonajgorszymprzynajmniejporządkujestnajsubtelniejszymsposobemsamobójstwaprzytymtakidźwiękspiżowynieubłaganyniezawodnie bardzobardzo imponującebardzo szanowneszanowne ii bardzobardzo perspektywiczneperspektywiczne jestprzede wszystkimwszystkim wygodnedaje jakąśjakąś złudęzłudę pewnościpewności wśródwśród chaosuzdejmuje odpowiedzialnośćże wszystkochoćby byłobyło najgorszymjest przynajmniejprzynajmniej ww porządkujest najsubtelniejszymnajsubtelniejszym sposobemsposobem samobójstwaprzy tymtym mama takitaki dźwiękdźwięk spiżowyniezawodnie bardzo imponującebardzo szanowne iszanowne i bardzoi bardzo perspektywicznebardzo perspektywiczne jestjest to słowoa przede wszystkimprzede wszystkim wygodnedaje jakąś złudęjakąś złudę pewnościzłudę pewności wśródpewności wśród chaosuchoćby było najgorszymjest przynajmniej wprzynajmniej w porządkujest najsubtelniejszym sposobemnajsubtelniejszym sposobem samobójstwaa przy tymprzy tym matym ma takima taki dźwięktaki dźwięk spiżowy

Bardzo trudno jest być kobietą, ponieważ przede wszystkim ma się do czynienia z mężczyznami.Aby nie być bardzo nieszczęśliwym, najlepiej jest nie żądać, aby się było bardzo szczęśliwym.Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką. Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie.Kto karze tylko dla własnej satysfakcji, jest bardzo okrutny i bardzo zły.Bardzo rzadko jakaś rzecz jest długo poważna.Bardzo cicho przemawia Bóg w naszej piersi, bardzo cicho, bardzo wyraźnie wskazuje, czego trzeba szukać, a czego unikać.