Nig­dy się nie do­wiemy, do ja­kiego stop­nia nasze życie uległoby zmianie, gdy­by pew­ne usłysza­ne i nie zro­zumiane zda­nia zos­tały zrozumiane.


nig­dy ę-nie do­wiemy-do ja­kiego-stop­nia-nasze-życie-uległoby-zmianie-gdy­by-pew­ne-usłysza­ne-i nie zro­zumiane-zda­nia-zos­ły
s » josé saramago » historia oblężenia lizbonynig­dy sięnie do­wiemydo ja­kiegostop­nianaszeżycieuległobyzmianiegdy­bypew­neusłysza­nei nie zro­zumianezda­niazos­tałyzrozumianenig­dy się nie do­wiemydo ja­kiego stop­niastop­nia naszenasze życieżycie uległobyuległoby zmianiegdy­by pew­nepew­ne usłysza­neusłysza­ne i nie zro­zumianei nie zro­zumiane zda­niazda­nia zos­tałyzos­tały zrozumianedo ja­kiego stop­nia naszestop­nia nasze życienasze życie uległobyżycie uległoby zmianiegdy­by pew­ne usłysza­nepew­ne usłysza­ne i nie zro­zumianeusłysza­ne i nie zro­zumiane zda­niai nie zro­zumiane zda­nia zos­tałyzda­nia zos­tały zrozumianedo ja­kiego stop­nia nasze życiestop­nia nasze życie uległobynasze życie uległoby zmianiegdy­by pew­ne usłysza­ne i nie zro­zumianepew­ne usłysza­ne i nie zro­zumiane zda­niausłysza­ne i nie zro­zumiane zda­nia zos­tałyi nie zro­zumiane zda­nia zos­tały zrozumianedo ja­kiego stop­nia nasze życie uległobystop­nia nasze życie uległoby zmianiegdy­by pew­ne usłysza­ne i nie zro­zumiane zda­niapew­ne usłysza­ne i nie zro­zumiane zda­nia zos­tałyusłysza­ne i nie zro­zumiane zda­nia zos­tały zrozumiane