Nig­dy się nie zas­ta­nawiam, dlacze­go po­pełniłam tak wiele błędów; led­wie zdołałabym to pojąć, na­tychmiast zdo­byłabym się na od­wagę al­bo zna­lazłabym powód, by znów zro­bić to samo.


nig­dy ę-nie zas­­nawiam-dlacze­go-po­pełłam-tak-wiele-błędów-led­wie-zdołałabym-to pojąć-na­tychmiast-zdo­byłabym ę
aurore dudevant (george sand)nig­dy sięnie zas­ta­nawiamdlacze­gopo­pełniłamtakwielebłędówled­wiezdołałabymto pojąćna­tychmiastzdo­byłabym sięna od­wagęal­bozna­lazłabympowódby znówzro­bićto samonig­dy się nie zas­ta­nawiamdlacze­go po­pełniłampo­pełniłam taktak wielewiele błędówled­wie zdołałabymzdołałabym to pojąćna­tychmiast zdo­byłabym sięzdo­byłabym się na od­wagęna od­wagę al­boal­bo zna­lazłabymzna­lazłabym powódby znów zro­bićzro­bić to samodlacze­go po­pełniłam takpo­pełniłam tak wieletak wiele błędówled­wie zdołałabym to pojąćna­tychmiast zdo­byłabym się na od­wagęzdo­byłabym się na od­wagę al­bona od­wagę al­bo zna­lazłabymal­bo zna­lazłabym powódby znów zro­bić to samo

Cza­sami zas­ta­nawiam się Cze­mu przed na­rodzi­nami spy­tałem Boga: Gdy­by tak dało się cofnąć czas, znów byłabym jed­nym punktem.Kto się boi zro­bić błąd, ten nig­dy nie będzie ro­bić historii.W życiu na­leży pa­miętać, żeby nig­dy, ale to nig­dy się nie po­niżać. Jeśli Ty sam będziesz to ro­bić wte­dy nie ocze­kuj, że ludzie będą mieli do Ciebie sza­cunek. Po pros­tu sza­nuj siebie, a in­ni będą ro­bić to samo.Wczo­raj na niebie nie było Cię, kocha­na Gwiaz­do. Dziś, kiedy oświet­lasz mą twarz, czuję się tak, jak­by On też powrócił i rozświet­lił tę ciem­ność, o której tak bar­dzo często Ci opo­wiadam. Tak cu­dow­nie jest móc znów po­wie­dzieć Ci Mu­simy ko­nie­cznie zro­bić coś, co by od nas za­leżało, po­nieważ dzieje się tak wiele, co nie za­leży od nikogo.