nig­dy-­kogo-nie uważaj-za gor­sze­go-bo do różnych-rzeczy-ludzie-są wte­dy-zdolni 
mrs vercettinig­dyni­kogonie uważajza gor­sze­gobo do różnychrzeczyludziesą wte­dyzdolni nig­dy ni­kogoni­kogo nie uważajnie uważaj za gor­sze­gobo do różnych rzeczyrzeczy ludzieludzie są wte­dynig­dy ni­kogo nie uważajni­kogo nie uważaj za gor­sze­gobo do różnych rzeczy ludzierzeczy ludzie są wte­dynig­dy ni­kogo nie uważaj za gor­sze­gobo do różnych rzeczy ludzie są wte­dy

Naj­gor­sze jest to, że ni­kogo nie można zam­knąć w więzieniu przed po­pełnieniem zbrod­ni, zaw­sze po...Ludzie samolubni nie są zdolni kochać innych, ale tak na prawdę nie są tez zdolni kochać siebie.Świat sta­je się co­raz bar­dziej niez­ro­zumiały, a ludzie - czy gor­si? Może za­gubieni... A każdy radzi so­bie z tym inaczej. Naj­gor­sze, kiedy człowieka od najmłod­szych lat do­tyka zbyt duże zło. Zbyt duże jak na je­go wiek i doj­rzałość. Bo człowiek poz­biera się ze wszys­tkiego - ale nig­dy nie będzie już ta­ki sam.Nie ma gor­sze­go połącze­nia niż broń, głupo­ta i strach. Wszys­tkiego naj­gor­sze­go można się wówczas spodziewać.„Chy­ba nig­dy ni­kogo nie od­rzu­ciłam nap­rawdę. Po pros­tu ludzie po­zos­ta­wali gdzieś po­za mną i tyle”.