Nig­dy nie będziemy w sta­nie zam­knąć naszej przeszłości do końca, lecz jeżeli chce­my zmienić nasze życie, żyć te­raźniej­szością mu­simy zna­leźć miej­sce gdzie scho­wamy wspom­nienia z przeszłości.


nig­dy-nie będziemy-w sta­nie-zam­knąć-naszej-przeszłoś-do końca-lecz-żeli-chce­my-zmienić-nasze-życie-żyć-te­raźniej­szośą
stokrotka123nig­dynie będziemyw sta­niezam­knąćnaszejprzeszłoścido końcaleczjeżelichce­myzmienićnaszeżycieżyćte­raźniej­szościąmu­simyzna­leźćmiej­scegdziescho­wamywspom­nieniaz przeszłościnig­dy nie będziemynie będziemy w sta­niew sta­nie zam­knąćzam­knąć naszejnaszej przeszłościprzeszłości do końcalecz jeżelijeżeli chce­mychce­my zmienićzmienić naszenasze życieżyć te­raźniej­szościąte­raźniej­szością mu­simymu­simy zna­leźćzna­leźć miej­scemiej­sce gdziegdzie scho­wamyscho­wamy wspom­nieniawspom­nienia z przeszłościnig­dy nie będziemy w sta­nienie będziemy w sta­nie zam­knąćw sta­nie zam­knąć naszejzam­knąć naszej przeszłościnaszej przeszłości do końcalecz jeżeli chce­myjeżeli chce­my zmienićchce­my zmienić naszezmienić nasze życieżyć te­raźniej­szością mu­simyte­raźniej­szością mu­simy zna­leźćmu­simy zna­leźć miej­scezna­leźć miej­sce gdziemiej­sce gdzie scho­wamygdzie scho­wamy wspom­nieniascho­wamy wspom­nienia z przeszłości

Nig­dy nie zaglądaj do przeszłości lecz pat­rz w przyszłość. Bo przeszłości juz nie zmienisz. -Enjoy46
nig­dy-nie zaglądaj-do przeszłoś-lecz-pat­rz-w przyszłość-bo przeszłoś-juz-nie zmienisz
Wspom­nienia nie opi­sują przeszłości, wyz­naczają przyszłość. -PoznajPrawdę
wspom­nienia-nie opi­sują-przeszłoś-wyz­naczają-przyszłość
Chcę zna­leźć się w miej­scu gdzie noc się nie kończy a dzień się nie zaczy­na gdzie deszcz pachnie świeżością obłędu  -Sipa
chcę-zna­źć ę-w miej­scu-gdzie-noc ę-nie kończy-a dzień ę-nie zaczy­na-gdzie-deszcz-pachnie-świeżośą-obłę 
wspom­nienia by­wają kot­wicą czasu ciągnącą nas ku za­topieniu w przeszłości. -thrillofit
wspom­nienia-by­wają-kot­wicą-czasu-ągnącą-nas-ku za­topieniu-w-przeszłoś
Su­mienie? Pa­mięć i wspom­nienia. Nic więcej. Zwykłe grze­banie w przeszłości. -Mateusz Piecki Schizoidalny
su­mienie-pa­mięć-i wspom­nienia-nic więcej-zwykłe grze­banie-w przeszłoś