Nig­dy nie możemy po­wie­dzieć, że ko­goś zna­my na wy­lot, po­nieważ możemy się pośliz­gnąć na po­zor­nie bez­pie­cznym gruncie.


nig­dy-nie możemy-po­wie­dzieć-że ko­goś-zna­my-na wy­lot-po­nieważ-możemy ę-pośliz­gnąć-na po­zor­nie-bez­pie­cznym
emmalicenig­dynie możemypo­wie­dziećże ko­gośzna­myna wy­lotpo­nieważmożemy siępośliz­gnąćna po­zor­niebez­pie­cznymgruncienig­dy nie możemynie możemy po­wie­dziećże ko­goś zna­myzna­my na wy­lotpo­nieważ możemy sięmożemy się pośliz­gnąćpośliz­gnąć na po­zor­niena po­zor­nie bez­pie­cznymbez­pie­cznym gruncienig­dy nie możemy po­wie­dziećże ko­goś zna­my na wy­lotpo­nieważ możemy się pośliz­gnąćmożemy się pośliz­gnąć na po­zor­niepośliz­gnąć na po­zor­nie bez­pie­cznymna po­zor­nie bez­pie­cznym grunciepo­nieważ możemy się pośliz­gnąć na po­zor­niemożemy się pośliz­gnąć na po­zor­nie bez­pie­cznympośliz­gnąć na po­zor­nie bez­pie­cznym grunciepo­nieważ możemy się pośliz­gnąć na po­zor­nie bez­pie­cznymmożemy się pośliz­gnąć na po­zor­nie bez­pie­cznym gruncie

By­wają ta­kie dni i no­ce , które zmieniają wszys­tko .By­wają ta­kie roz­mo­wy , które są w sta­nie wywrócić do góry no­gami cały nasz świat .Nie możemy ich prze­widzieć .Nie możemy się na nie przy­goto­wać .Czy­hają gdzieś , za­pisa­ne w łańcuchu po­zor­nych przy­padków , nieu­chron­ne jak świt po ciem­ności .Nie mu­simy się rozmnażać, możemy po­sadzić dom, możemy wy­budo­wać drzewo. W su­mie jest mi to obojętne.Nie możemy z naszego życia wyrwać ani jednej strony, ale książkę wrzucić w ogień możemy.Jeśli nie możemy zmienić te­go, co nam za­pisa­ne, nie możemy mówić o is­tnieniu wol­nej wo­li. Ta­kiego wy­boru nie miał ani Ju­dasz Is­ka­riota ani Piotr. Jeśli więc możemy sa­mi do­kony­wać wy­bory, po co więc mówić, że ktoś nad na­mi ma w ogóle ja­kieś pla­ny co do nasze­go istnienia? Dlaczego nie możemy byś szczęśliwi teraz, przecież jutro możemy już nie żyć.