Nig­dy nie odpędzisz psa od tłus­tej skórki.


nig­dy-nie odpędzisz-psa-od tłus­tej-skórki
horacynig­dynie odpędziszpsaod tłus­tejskórkinig­dy nie odpędzisznie odpędzisz psapsa od tłus­tejod tłus­tej skórkinig­dy nie odpędzisz psanie odpędzisz psa od tłus­tejpsa od tłus­tej skórkinig­dy nie odpędzisz psa od tłus­tejnie odpędzisz psa od tłus­tej skórkinig­dy nie odpędzisz psa od tłus­tej skórki

Dla psa jego pan jest Napoleonem. Stąd się bierze nieustająca popularność psa.Naj­ważniej­sze, abyśmy nig­dy nie przes­ta­li za­dawać py­tań. Cieka­wość ma swo­je włas­ne rac­je is­tnienia. Nie sposób nie oniemieć z zachwy­tu, gdy kon­tem­plu­je się ta­jem­ni­ce wie­czności, życia, czy też wspa­niałej struk­tu­ry rzeczy­wis­tości. Wys­tar­czy spróbo­wać pojąć choćby drob­ny frag­ment tej ta­jem­ni­cy każde­go dnia. Nig­dy nie wol­no ut­ra­cić tej świętej ciekawości.Nie popełnij błędu i nie traktuj swojego psa jak człowieka, albowiem on potraktuje cię jak psa.... mówiła, że jest dla niej całym światem, lecz nie chciała cho­ciaż troszkę po­lubić je­go psa...w końcu pos­ta­wiła wa­runek... ona al­bo pies! Roz­sta­li się te­go dnia... on nig­dy nie zdradzał przyjaciół...Po tłus­te cielę i do do­mu tra­fią, a chu­dego i na tar­gu nie kupią.gruszki na wie­rzbie płaczące i śliwki i śli­nię się na sośnie cza­sem na mlecze al­bo na dmuchawce licząc na dob­ry wiatr w polu obierając so­bie ze skórki man­da­ryn­ki a one we mnie