Nig­dy nie po­win­niśmy się wstydzić przeszłości. To ona nas kształtu­je.. to dzięki niej jes­teśmy ja­cy jesteśmy... To ona jest tym co było, jest i będzie...


nig­dy-nie po­win­śmy ę-wstydzić-przeszłoś-to-ona-nas-kształ­-to dzięki-niej-jes­teśmy-ja­cy-jesteśmy-to-ona-jest tym
niebędęjuliąnig­dynie po­win­niśmy sięwstydzićprzeszłościtoonanaskształtu­jeto dziękiniejjes­teśmyja­cyjesteśmyjest tymco byłojest i będzienig­dy nie po­win­niśmy sięnie po­win­niśmy się wstydzićwstydzić przeszłościona nasnas kształtu­jeto dzięki niejniej jes­teśmyjes­teśmy ja­cyja­cy jesteśmyona jest tymjest tym co byłonig­dy nie po­win­niśmy się wstydzićnie po­win­niśmy się wstydzić przeszłościona nas kształtu­jeto dzięki niej jes­teśmyniej jes­teśmy ja­cyjes­teśmy ja­cy jesteśmyjesteśmy to onaona jest tym co było

życie bu­dować na­leży w tym cza­sie i w tym miej­scu, w którym sa­mi jes­teśmy. tam gdzie nas nie ma, nig­dy nie będzie nasze­go życia. -thrillofit
życie-bu­dować-na­ży-w tym-cza­sie-i w tym-miej­scu-w którym ­mi-jes­teśmy-tam-gdzie-nas-nie -nig­dy-nie będzie-nasze­go-życia
Miłości nie po­win­niśmy zbyt często ubierać w słowa, wszakże to ona sa­ma wo­li się rozbierać... -Niusza
miłoś-nie po­win­śmy-zbyt-często-ubierać-w słowa-wszakże-to ona-­-wo­li ę-rozbierać
Gdy jesteśmy - jej nie ma, gdy ona jest - nie będzie nas. -Anonim
gdy-jesteśmy-jej-nie-gdy-ona-jest-nie-będzie-nas
Połowa naszych po­myłek po­lega na tym, że kieru­jemy się uczu­ciem, gdy po­win­niśmy myśleć. Dru­ga połowa, że ro­zumu­jemy, kiedy win­niśmy za­wie­rzyć uczuciu. -John Churton Collins
połowa-naszych-po­myłek-po­lega-na tym-że kieru­jemy ę-uczu­ciem-gdy-po­win­śmy-myść-dru­ga połowa-że ro­zumu­jemy-kiedy