Nig­dy nie po­win­no się za­bierać człowieko­wi kłam­stwa, które ochra­nia je­go ser­ce. Wys­ta­wione na emoc­je zewnętrzne szyb­ko wysycha.


nig­dy-nie po­win­no ę-za­bierać-człowieko­wi-kłam­stwa-które-ochra­nia-­go-ser­-wys­­wione na emoc­-zewnętrzne-szyb­ko
elodjanig­dynie po­win­no sięza­bieraćczłowieko­wikłam­stwaktóreochra­niaje­goser­cewys­ta­wione na emoc­jezewnętrzneszyb­kowysychanig­dy nie po­win­no sięnie po­win­no się za­bieraćza­bierać człowieko­wiczłowieko­wi kłam­stwaktóre ochra­niaochra­nia je­goje­go ser­cewys­ta­wione na emoc­je zewnętrznezewnętrzne szyb­koszyb­ko wysychanig­dy nie po­win­no się za­bieraćnie po­win­no się za­bierać człowieko­wiza­bierać człowieko­wi kłam­stwaktóre ochra­nia je­goochra­nia je­go ser­cewys­ta­wione na emoc­je zewnętrzne szyb­kozewnętrzne szyb­ko wysychanig­dy nie po­win­no się za­bierać człowieko­winie po­win­no się za­bierać człowieko­wi kłam­stwaktóre ochra­nia je­go ser­cewys­ta­wione na emoc­je zewnętrzne szyb­ko wysychanig­dy nie po­win­no się za­bierać człowieko­wi kłam­stwa

zna­jo­mość trochę praw­dy: wys­tar­czy by skłamać (chy­ba, że w od­po­wied­nią porę zamilkniesz) bo
zna­jo­mość-trochę-praw­dy-wys­tar­czy-by skłamać-chy­ba-że w od­po­wied­ą-porę-zamilkniesz-bo-mówienie-niepełnej-praw­dy-jest
Nie zaw­sze pa­mięta­my rzeczy, które nie przy­noszą nam chwały. Us­pra­wied­li­wiamy je, opa­tula­my w po­god­ne kłam­stwa lub grubą war­stwą niepamięci  -Neil Gaiman
nie-zaw­sze-pa­mię­my-rzeczy-które-nie przy­noszą-nam-chwały-us­pra­wied­li­wiamy -opa­tula­my-w po­god­ne-kłam­stwa-lub-grubą
rozchylasz za­cieka­wione usta zamykając oczy czekasz wdychając po­wiew nieznanego ekscytacja rośnie a ser­ce bije szyb­ciej szyb­ciej co będzie dalej *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77
rozchylasz-za­cieka­wione-usta-zamykając-oczy-czekasz-wdychając-po­wiew-nieznanego-ekscytacja-rośnie-a-ser­-bije-szyb­ciej-szyb­ciej-co
Nie pot­ra­fiłem nig­dy po­wie­dzieć kłam­stwa, w które by kto­kol­wiek wątpił, ani praw­dy, w którą by kto­kol­wiek uwierzył. -Mark Twain
nie-pot­ra­fiłem-nig­dy-po­wie­dzieć-kłam­stwa-w które-by kto­kol­wiek-wątpił-ani-praw­dy-w którą-by kto­kol­wiek-uwierzył