Nig­dy nie pozwól, aby ktoś Cię zmieniał wbrew Two­jej woli. Nig­dy nie daj so­bie mówić, co masz ro­bić, kim masz być.. Uwierz mi, jeśli ktoś mówi, że Cię kocha, a nie ak­ceptu­je Cię ta­kim, ja­kim jesteś, Jeśli nie możesz przy nim być sobą.. Nie jest wart Two­jego uczucia.


nig­dy-nie pozwól-aby ktoś-cię-zmieniał-wbrew-two­jej-woli-nig­dy-nie daj-so­bie-mówić-co masz-ro­bić-kim-masz-być-uwierz-mi-śli
andreanig­dynie pozwólaby ktościęzmieniałwbrewtwo­jejwolinie dajso­biemówićco maszro­bićkimmaszbyćuwierzmijeśliktośmówiże ciękochaa nie ak­ceptu­jeta­kimja­kimjesteśjeślinie możeszprzynimbyćsobąniejest warttwo­jegouczucianig­dy nie pozwólaby ktoś cięcię zmieniałzmieniał wbrewwbrew two­jejtwo­jej wolinig­dy nie dajnie daj so­bieso­bie mówićco masz ro­bićkim maszmasz byćuwierz mijeśli ktośktoś mówiże cię kochaa nie ak­ceptu­je cięcię ta­kimja­kim jesteśjeśli nie możesznie możesz przyprzy nimnim byćbyć sobąnie jest wartjest wart two­jegotwo­jego uczuciaaby ktoś cię zmieniałcię zmieniał wbrewzmieniał wbrew two­jejwbrew two­jej wolinig­dy nie daj so­bienie daj so­bie mówićkim masz byćjeśli ktoś mówia nie ak­ceptu­je cię ta­kimjeśli nie możesz przynie możesz przy nimprzy nim byćnim być sobąnie jest wart two­jegojest wart two­jego uczucia

Jeśli nie możesz być z tym kogo kochasz, kochaj tego, z kim jesteś.In­tegral­ność in­te­lek­tual­na to zdol­ność widze­nia świata ta­kim, ja­kim on jest, a nie ta­kim, ja­kim chce­cie, żeby był.Rodzisz się ta­kim ja­kim jes­teś, to życie Cię zmienia, jeśli ulegasz.I nie wiesz, ile masz, póki nie za­bie­rze Ci te­go ktoś, o kim myślałeś, jak nalepiej.Jeśli masz przy­jaciółkę- praw­dziwą przy­jaciółkę i będziesz chciał jej pomóc pa­miętaj... że jej fa­cet za to nie mu­si być Ci wdzięczny. Zwłaszcza jeśli ona płacze przez niego, a ty trzy­masz ją za ręce.