Nig­dy nie pozwól, by niena­wiść do jed­ne­go człowieka była większa niż miłość do dru­giego. Kochać znaczy poz­być się nienawiści.


nig­dy-nie pozwól-by niena­wiść-do jed­ne­go-człowieka-była-większa-ż-miłość-do dru­giego-kochać-znaczy-poz­być ę-nienawiś
tajemna myślnig­dynie pozwólby niena­wiśćdo jed­ne­goczłowiekabyławiększaniżmiłośćdo dru­giegokochaćznaczypoz­być sięnienawiścinig­dy nie pozwólby niena­wiść do jed­ne­godo jed­ne­go człowiekaczłowieka byłabyła większawiększa niżniż miłośćmiłość do dru­giegokochać znaczyznaczy poz­być siępoz­być się nienawiściby niena­wiść do jed­ne­go człowiekado jed­ne­go człowieka byłaczłowieka była większabyła większa niżwiększa niż miłośćniż miłość do dru­giegokochać znaczy poz­być sięznaczy poz­być się nienawiściby niena­wiść do jed­ne­go człowieka byłado jed­ne­go człowieka była większaczłowieka była większa niżbyła większa niż miłośćwiększa niż miłość do dru­giegokochać znaczy poz­być się nienawiściby niena­wiść do jed­ne­go człowieka była większado jed­ne­go człowieka była większa niżczłowieka była większa niż miłośćbyła większa niż miłość do dru­giego

Kochać, To znaczy niena­widzić złego. Nienawidzić, To znaczy kochać dobrego. Żyć, To znaczy mieć świado­mość o śmierci. Umierać, To znaczy cie­szyć się życiem. Jeśli człowiek wie o: Śmier­ci, życiu, miłości i nienawiści. To wie również że: Miłości przy­nosi ból. Niena­wiść przy­nosi gniew. Życie przy­nosi cierpienie. Śmierć przy­nosi pustkę. Sko­ro ma­my tak ok­rutne odczucia, To może le­piej nie czuć? Może le­piej za­bić uczucia, I stać się pustą sko­rupą bez dna.Łat­wo jest kochać dru­giego człowieka ta­kim, ja­ki on jest. Trud­no jest kochać dru­giego człowieka ta­kim, ja­ki nie jest. Widzieć w nim to wszys­tko, czym mógłby być, ale jeszcze nie potrafi.Lek­cja dla jed­ne­go człowieka to dla dru­giego his­to­ria, ale często his­to­ria jed­ne­go człowieka dla dru­giego może oka­zać się lekcją.Każda miłość ko­biety do mężczyz­ny i od­wrot­nie ma w so­bie niena­wiść. Bo człowiek jest związa­ny z kimś, ko­go kocha, i to mu od­biera cząstkę wol­ności; nie może być inaczej. A mając za złe ut­ratę włas­nej wol­ności, usiłuje dru­giego zmu­sić do te­go, aby się swej wyrzekł całkowicie.Je­dyną do­puszczalną niena­wiścią jest niena­wiść do sa­mej nienawiści...Gdy ktoś kiedyś po­wie­dział mi, że czu­je całko­wicie sprzeczne uczu­cia, wyśmiałam go, iż to niemożli­we. Po­tem poz­nałam ok­ru­cieństwo te­go świata i zdałam so­bie sprawę jak wiele dla mnie znaczy mo­je życie. Te­raz już wiem jak to jest kochać i niena­widzić jed­nocześnie. Kocham i niena­widzę siebie, Kocham i niena­widzę was. Kocham i niena­widzę swo­jego życia, Kocham i niena­widzę cały świat.