Nig­dy nie przy­wiązuj się do ko­goś za bar­dzo, po­nieważ przy­wiąza­nia pro­wadzą do ocze­kiwań, a ocze­kiwa­nia do rozczarowań.


nig­dy-nie przy­wiązuj ę-do ko­goś-za bar­dzo-po­nieważ-przy­wiąza­nia-pro­wadzą-do ocze­kiwań-a ocze­kiwa­nia
czarnycharakter_xdnig­dynie przy­wiązuj siędo ko­gośza bar­dzopo­nieważprzy­wiąza­niapro­wadządo ocze­kiwańa ocze­kiwa­niado rozczarowańnig­dy nie przy­wiązuj sięnie przy­wiązuj się do ko­gośdo ko­goś za bar­dzopo­nieważ przy­wiąza­niaprzy­wiąza­nia pro­wadząpro­wadzą do ocze­kiwańa ocze­kiwa­nia do rozczarowańnig­dy nie przy­wiązuj się do ko­gośnie przy­wiązuj się do ko­goś za bar­dzopo­nieważ przy­wiąza­nia pro­wadząprzy­wiąza­nia pro­wadzą do ocze­kiwańnig­dy nie przy­wiązuj się do ko­goś za bar­dzopo­nieważ przy­wiąza­nia pro­wadzą do ocze­kiwań

Bądź tu i te­raz. Po pros­tu tu i po pros­tu te­raz. Bez ocze­kiwań i bez obaw, bez jut­ra i bez wczo­raj, bez ut­rzy­mywa­nia i bez od­pycha­nia. Z pełną przy­tom­nością – tu i teraz.Przy­jaźń: to jest właści­wie ocze­kiwa­nie niemożliwego.Czar­na cisza ocze­kiwa­nia liczo­na w set­kach godzin.se­kun­dy, mi­nuty, godzi­ny, dni, ty­god­nie, miesiące ,la­ta ocze­kiwa­nia, za­bite nadzieje, zniszczo­ne uczucia.jes­tem bo­gata w uśmie­chy i łzy ocze­kiwa­nie pod gwiazdami na odgłos kroków bo­gata w smut­ki i ser­ca porywy gdy skra­dając się zak­ry­wasz mi oczy w ocze­kiwa­niu jest ja­kaś tortura na którą wy­rażam zgodę ja­kaś ra­dość za­par­ty dech perły łez roz­pacz dreszcze Niewol­nic­two to by­cie zmuszo­nym do cze­goś. Brak pra­wa do wy­kona­nia włas­nej wo­li, ubezwłas­no­wol­nienie. Po­tocznie ro­zumiane