Nig­dy nie rób so­bie na nic nadziei, bo jeśli coś się nie uda... po­rażka dot­knie cię podwójnie.


nig­dy-nie rób-so­bie-na nic-nadziei-bo śli-coś ę-nie uda-po­rażka dot­knie-ę-podwójnie
zielona15nig­dynie róbso­biena nicnadzieibo jeślicoś sięnie udapo­rażka dot­knieciępodwójnienig­dy nie róbnie rób so­bieso­bie na nicna nic nadzieibo jeśli coś sięcoś się nie udanie uda po­rażka dot­kniepo­rażka dot­knie cięcię podwójnienig­dy nie rób so­bienie rób so­bie na nicso­bie na nic nadzieibo jeśli coś się nie udacoś się nie uda po­rażka dot­knienie uda po­rażka dot­knie ciępo­rażka dot­knie cię podwójnienig­dy nie rób so­bie na nicnie rób so­bie na nic nadzieibo jeśli coś się nie uda po­rażka dot­kniecoś się nie uda po­rażka dot­knie cięnie uda po­rażka dot­knie cię podwójnienig­dy nie rób so­bie na nic nadzieibo jeśli coś się nie uda po­rażka dot­knie cięcoś się nie uda po­rażka dot­knie cię podwójnie

Cze­kam na miłość, która przyj­dzie znikąd i nag­le roz­grze­je mo­je zmarznięte ser­ce. Której nie będę ocze­kiwała, po pros­tu na nią wpadnę. Cze­kam na pew­ne­go rodza­ju ma­gię, na zwykłe spoj­rze­nie w oczy i nies­podziewa­ne rozpłynięcie się. Na coś, co mnie dot­knie i wy­budzi ze snu emoc­jo­nal­ne­go. Uczu­cie, które­go nig­dy nie zap­la­nuję, które zas­koczy mnie samą. Czy to oz­nacza, że już zaw­sze będę samotna?...Nig­dy nie pozwól, aby ktoś Cię zmieniał wbrew Two­jej woli. Nig­dy nie daj so­bie mówić, co masz ro­bić, kim masz być.. Uwierz mi, jeśli ktoś mówi, że Cię kocha, a nie ak­ceptu­je Cię ta­kim, ja­kim jesteś, Jeśli nie możesz przy nim być sobą.. Nie jest wart Two­jego uczucia.Na tym po­lega kłopot z pi­ciem, po­myślałem, na­lewając so­bie drin­ka. Gdy wy­darzy się coś złego, pi­jesz, żeby za­pom­nieć. Kiedy zdarzy się coś dob­re­go, pi­jesz, żeby to uczcić. A jeśli nie wy­darzy się nic szczególne­go, pi­jesz po to, żeby coś się działo.Co zro­bić gdy jest się kocha­nym a się nie kocha te­go ko­goś po­mimo je­go sta­rań? Czy wol­no im po­zos­ta­wić taką osobę przy so­bie? Co zro­bię tej oso­bie jeśli po miesiącach, może la­tach, po­wiem: Jak wios­na dla ma­larza nat­chnieniem tak ty jes­teś dla mnie. Pragnę cię wiel­bić po ko­niec moich dni ale wiem, że długo nie po­ciągnę z tą sa­mot­nością i uda­waną obojętnością na świat. Wiel­bię cię i kocham nic innego. Każda chwi­la gdy cię nie widzę jest chwilą straconą. Niema rzeczy ani czy­nu bym zmienił zda­nie boś ty mą gwiaz­dką w oku. Kocham Cię Jeśli robisz coś dobrze, rób to jeszcze lepiej