Nig­dy nie ry­zykuj tym, cze­go nie chcesz stra­cić... Chy­ba, że brak ry­zyka jest bar­dziej ry­zykow­ny niż ryzyko.


nig­dy-nie ry­zykuj-tym-cze­go-nie chcesz-stra­ć-chy­ba że brak-ry­zyka-jest bar­dziej-ry­zykow­ny-ż-ryzyko
karaczan19nig­dynie ry­zykujtymcze­gonie chceszstra­cićchy­ba że brakry­zykajest bar­dziejry­zykow­nyniżryzykonig­dy nie ry­zykujnie ry­zykuj tymcze­go nie chcesznie chcesz stra­cićry­zyka jest bar­dziejjest bar­dziej ry­zykow­nyry­zykow­ny niżniż ryzykonig­dy nie ry­zykuj tymcze­go nie chcesz stra­cićry­zyka jest bar­dziej ry­zykow­nyjest bar­dziej ry­zykow­ny niżry­zykow­ny niż ryzykory­zyka jest bar­dziej ry­zykow­ny niżjest bar­dziej ry­zykow­ny niż ryzykory­zyka jest bar­dziej ry­zykow­ny niż ryzyko

Ludzie myślą, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż zwierzęta, niż rośli­ny, a tym bar­dziej - niż rzeczy. Zwierzęta przeczu­wają, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rośli­ny i rzeczy. Rośli­ny śnią, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rzeczy. A rzeczy trwają, i to trwa­nie jest bar­dziej życiem niż co­kol­wiek innego.Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam...Im bar­dziej chcesz być wi­doczny, tym bar­dziej Cię nie widać....To jest tak jak wte­dy kiedy mu­sisz się obudzić i stra­cić swo­je sny. I wiesz że od tej po­ry nic nie będzie tak jak tam w snach, kiedy śpisz i dzieje się to cze­go naj­bar­dziej pragniesz....zapląta­liśmy się w so­bie cze­go Ty chcesz ? ja nie mogę spokój męczy mo­je serce cze­go Ty chcesz? chy­ba więcej dłonie na krzyż się składają chcesz roz­wiązać mo­je ciało nasze dłonie się splatają to dla Ciebie jest za mało - Będzie kiedyś dobrze? - Oczy­wiście, że będzie! Ale im bar­dziej na to cze­kamy... tym cze­kanie sta­je się mo­zol­niej­sze, czas stoi w miej­scu - a prze­cież wiemy, ze czas nie chodzi nig­dy spać.