Nig­dy nie ry­zykuj tym, cze­go nie chcesz stra­cić... Chy­ba, że brak ry­zyka jest bar­dziej ry­zykow­ny niż ryzyko.


nig­dy-nie ry­zykuj-tym-cze­go-nie chcesz-stra­ć-chy­ba że brak-ry­zyka-jest bar­dziej-ry­zykow­ny-ż-ryzyko
karaczan19nig­dynie ry­zykujtymcze­gonie chceszstra­cićchy­ba że brakry­zykajest bar­dziejry­zykow­nyniżryzykonig­dy nie ry­zykujnie ry­zykuj tymcze­go nie chcesznie chcesz stra­cićry­zyka jest bar­dziejjest bar­dziej ry­zykow­nyry­zykow­ny niżniż ryzykonig­dy nie ry­zykuj tymcze­go nie chcesz stra­cićry­zyka jest bar­dziej ry­zykow­nyjest bar­dziej ry­zykow­ny niżry­zykow­ny niż ryzykory­zyka jest bar­dziej ry­zykow­ny niżjest bar­dziej ry­zykow­ny niż ryzykory­zyka jest bar­dziej ry­zykow­ny niż ryzyko

Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam... -rudolf88
im bar­dziej-chce-tym-bar­dziej-mi nie wychodzi-co­raz-bar­dziej-to wszys­tko-niszczę-ż-scalam
Im bar­dziej chcesz być wi­doczny, tym bar­dziej Cię nie widać. -Bruno
im bar­dziej-chcesz-być-wi­doczny-tym-bar­dziej-cię-nie widać