Nig­dy nie wal­cz o przyjaźń. - o praw­dziwą nie musisz, - o fałszywą nie warto...


nig­dy-nie wal­cz-o przyjaźń-o praw­dziwą-nie musisz-o fałszywą-nie warto
mashtonnig­dynie wal­czo przyjaźńo praw­dziwąnie musiszo fałszywąnie wartonig­dy nie wal­cznie wal­cz o przyjaźńo praw­dziwąo praw­dziwą nie musiszo fałszywąo fałszywą nie wartonig­dy nie wal­cz o przyjaźńo praw­dziwą nie musiszo fałszywą nie warto

Nig­dy nie wal­cz o mi­lość- o praw­dziwą nie trze­ba a o fałszywą nie warto Kto wzgar­dzi fałszywą sławą, praw­dziwą mieć będzie.Praw­dziwą tra­gedią jest tra­gedia człowieka, który nig­dy w życiu nie był gotów podjąć ek­stre­mal­ne­go wy­siłku – on nig­dy nie wy­korzys­tał wszys­tkich swoich możli­wośći, nie wzniósł się tak wy­soko jak by mógł.Kochać nie warto - lubić nie warto. Jedno co warto - to upić się warto!A co jeśli życia mi nie star­czy, aby zna­leźć tą praw­dziwą - miłość..