Nig­dy nie wierz, że miłość może cię oca­lić. Bar­dziej jest praw­do­podob­ne, że cię uwięzi.


nig­dy-nie wierz-że miłość-może-ę-oca­lić-bar­dziej jest praw­do­podob­ne-że ę-uwięzi
lisa careynig­dynie wierzże miłośćmożecięoca­lićbar­dziej jest praw­do­podob­neże cięuwięzinig­dy nie wierzże miłość możemoże cięcię oca­lićże cię uwięziże miłość może cięmoże cię oca­lićże miłość może cię oca­lić

Miłość to naj­praw­do­podob­niej naj­silniej­sze uczu­cie na ziemi. Naj­praw­do­podob­niej to również pa­radok­salnie naj­większa słabość ludzkości, która tworzy ośle­pienie, naiw­ność, uf­ność, zdol­ność do przebaczenia.Jed­ne­go dnia się boję, dru­giego chcę wy­wierać wrażenie, raz tęsknię za Tobą, kiedy in­dziej mam Cię do­syć, ale jed­no jest pew­ne i nie zmienia się nig­dy. To jak bar­dzo Cię potrzebuję.Ko­bieta nig­dy nie jest bar­dziej szcze­ra niż wte­dy, gdy mówi mi­lione­rowi: kocham cię.Nieroz­pozna­na wys­po rozkoszy, Kocham Cię! Ta­jem­nicza na­miet­ności duszy, Kocham Cię! Myśli mo­ja nieu­chwyt­na w locie, Kocham Cię! Ser­ce mo­jego oceanu roztargnienia, Kocham Cię! Nadziejo blis­ka tym co umierają, Kocham Cię! Uk­ry­ta duszo mo­jej świadomości, Kocham Cię! Mu­zo mo­jego życia bez trwogi, Kocham Cię! Kocham Cię stok­roć bar­dziej niźli ko­gokol­wiek do tej po­ry kochać byłam w stanie.Im bar­dziej chcesz być wi­doczny, tym bar­dziej Cię nie widać.Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia.