Nig­dy nie za­pomi­naj, że wys­tar­czy je­den człowiek, al­bo jed­na myśl, żeby zmienić swo­je życie raz na zawsze 


nig­dy-nie za­pomi­naj-że wys­tar­czy-­den-człowiek-al­bo-jed­na-myśl-żeby-zmienić-swo­-życie-raz-na zawsze 
h. jackson brownnig­dynie za­pomi­najże wys­tar­czyje­denczłowiekal­bojed­namyślżebyzmienićswo­jeżycierazna zawsze nig­dy nie za­pomi­najże wys­tar­czy je­denje­den człowiekal­bo jed­najed­na myślżeby zmienićzmienić swo­jeswo­je życieżycie razraz na zawsze że wys­tar­czy je­den człowiekal­bo jed­na myślżeby zmienić swo­jezmienić swo­je życieswo­je życie razżycie raz na zawsze żeby zmienić swo­je życiezmienić swo­je życie razswo­je życie raz na zawsze żeby zmienić swo­je życie razzmienić swo­je życie raz na zawsze 

Cza­sami wys­tar­czy jed­na se­kun­da, żeby zmienić swo­je życia, a cza­sem mając ich ty­siące nie zmieni się nic... -ktos-do-kochania
cza­sami-wys­tar­czy-jed­na-se­kun­da-żeby-zmienić-swo­-życia-a cza­sem-mając-ich-ty­ą-nie zmieni ę-nic
Nigdy nie zapominaj, że wystarczy jeden człowiek, albo jedna myśl, żeby zmienić swoje życie na zawsze. -H. Jackson Brown
nigdy-nie-zapominaj-że-wystarczy-jeden-człowiek-albo-jedna-myśl-żeby-zmienić-swoje-życie-na-zawsze
Czasem wystarczy jeden człowiek, albo jedna myśl, żeby zmienić swoje życie na zawsze. -Anonim
czasem-wystarczy-jeden-człowiek-albo-jedna-myśl-żeby-zmienić-swoje-życie-na-zawsze
Wszys­tkie rzeczy są de­finiowa­ne przez swo­je naz­wy. Wys­tar­czy zmienić nazwę, a zmienia się obiekt. -P » Terry Pratchett » Piramidy
wszys­tkie-rzeczy-są de­finiowa­ne-przez-swo­-naz­wy-wys­tar­czy zmienić-nazwę-a zmienia ę-obiekt