Nig­dy nie zos­ta­wiaj przy­jaciela. Przy­jaciele to wszys­tko, dzięki cze­mu uda nam się prze­być ten świat - i je­dyne z te­go świata, co może uda nam się spot­kać w następnym...


nig­dy-nie zos­­wiaj-przy­jaciela-przy­jaciele to wszys­tko-dzięki-cze­mu-uda-nam ę-prze­być-ten-świat- i ­dyne-z te­go-świata
dean ray koontznig­dynie zos­ta­wiajprzy­jacielaprzy­jaciele to wszys­tkodziękicze­muudanam sięprze­byćtenświat i je­dynez te­goświataco możespot­kaćw następnymnig­dy nie zos­ta­wiajnie zos­ta­wiaj przy­jacieladzięki cze­mucze­mu udauda nam sięnam się prze­byćprze­być tenten świat i je­dyne z te­goz te­go świataco może udauda nam sięnam się spot­kaćspot­kać w następnymnig­dy nie zos­ta­wiaj przy­jacieladzięki cze­mu udacze­mu uda nam sięuda nam się prze­byćnam się prze­być tenprze­być ten świat i je­dyne z te­go świataco może uda nam sięuda nam się spot­kaćnam się spot­kać w następnym

Zba­wiaj­my ludzi - jeśli nam nie uwierzą, to przy­naj­mniej może uda się ich rozbawić. -aforystokrata
zba­wiaj­my-ludzi- śli-nam-nie uwierzą-to przy­naj­mniej-może-uda ę-ich-rozbawić
Le­piej wszys­tkie bo­gac­twa ut­ra­cić, by po­zys­kać jed­ne­go przy­jaciela, niż jed­ne­go przy­jaciela ut­ra­cić, by po­zys­kać wszys­tkie bogactwa. -Epiktet z Hierapolis
le­piej-wszys­tkie-bo­gac­twa-ut­ra­ć-by po­zys­kać-jed­ne­go-przy­jaciela-ż-jed­ne­go-przy­jaciela-ut­ra­ć-by po­zys­kać