Nig­dy nie zro­zumiesz sen­su wy­powiada­nych słów, gdy ot­wierasz tyl­ko uszy, za­pomi­nając o ser­cu i duszy...


nig­dy-nie zro­zumiesz-sen­su-wy­powiada­nych-słów-gdy-ot­wierasz-tyl­ko-uszy-za­pomi­nając-o ser­cu-i duszy
papillondenuitnig­dynie zro­zumieszsen­suwy­powiada­nychsłówgdyot­wierasztyl­kouszyza­pomi­nająco ser­cui duszynig­dy nie zro­zumiesznie zro­zumiesz sen­susen­su wy­powiada­nychwy­powiada­nych słówgdy ot­wieraszot­wierasz tyl­kotyl­ko uszyza­pomi­nając o ser­cuo ser­cu i duszynig­dy nie zro­zumiesz sen­sunie zro­zumiesz sen­su wy­powiada­nychsen­su wy­powiada­nych słówgdy ot­wierasz tyl­koot­wierasz tyl­ko uszyza­pomi­nając o ser­cu i duszynig­dy nie zro­zumiesz sen­su wy­powiada­nychnie zro­zumiesz sen­su wy­powiada­nych słówgdy ot­wierasz tyl­ko uszynig­dy nie zro­zumiesz sen­su wy­powiada­nych słów

Próbując zro­zumieć, szu­kasz słów, by nazwać. Gdy zro­zumiesz, nie będzie już ta­kich słów, które by nazwały... -Papillondenuit
próbując-zro­zumieć-szu­kasz-słów-by nazwać-gdy-zro­zumiesz-nie będzie-już-­kich-słów-które-by nazwały
I tak nig­dy nig­dy nie zro­zumiesz jak to jest mieć wszys­tko i nie po­siadać nic. -respirer
i tak-nig­dy-nig­dy-nie zro­zumiesz-jak to jest mieć-wszys­tko-i nie po­siadać-nic
Nie za­pomi­naj, że nieużywa­ny or­gan za­nika, oby nig­dy nie za­nikło Ci ser­ce, tak jak kiedyś daw­no te­mu zro­bił to mój zdro­wy rozsądek... -Riot
nie-za­pomi­naj-że nieużywa­ny-or­gan-za­nika-oby-nig­dy-nie za­nikło-ci ser­-tak-jak kiedyś-daw­no-te­mu-zro­bił-to mój
Mo­je ser­ce jest tak gorące, że gdy od­dam To­bie od­ro­binę Ciepła zro­zumiesz, że zaw­sze już chcesz sie przy nim ogrzewać... -MyslacaWierszem
mo­-ser­-jest tak-gorą-że gdy-od­dam-to­bie-od­ro­binę-ciepła-zro­zumiesz-że zaw­sze-już-chcesz-sie-przy-nim-ogrzewać